Byggfelsförsäkring

Från och med 1 januari 2005 träder nya regler om småhusbyggande i kraft. Reglerna innebär att regelverket kring småhusbyggande dels blir tvingande till konsumentens förmån, dels kompletteras och tydliggörs i vissa avseenden. Reglerna finns bland annat i konsumenttjänstlagen, jordabalken och lagen om byggfelsförsäkring. De civilrättsliga reglerna på konsumentskyddsområdet syftar till att ge den enskilde konsumenten ett rimligt skydd vid en tvist med en näringsidkare som han eller hon har ingått ett avtal med.

De föreslagna reglerna klargör att det alltid ska finnas en byggfels-försäkring när ett småhus uppförs. Försäkringen ska, liksom enligt tidigare regler, trygga byggherrens och senare ägarens rätt att för tio år framåt få fel i entreprenaden åtgärdade. Om byggnadsnämnden anser att det behövs, ska en byggfelsförsäkring finnas också vid tillbyggnader och vid vissa större ombyggnader.

Byggnadsnämnden, eller motsvarande myndighet, skall kontrollera att det finns en byggfelsförsäkring och ett färdigställandeskydd, där detta krävs.

Om byggnadsarbetet påbörjas innan ett bevis om försäkring och färdigställandeskydd har visats upp, får myndigheten förelägga byggherren att visa upp ett sådant bevis senast vid byggsamrådet.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att delegera till bygglovingenjören att besluta om att byggfelsförsäkring och/eller färdigställandeskydd krävs, och att besluta om föreläggande att byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd skall uppvisas.

Kontaktperson på stadsbyggnadskontoret når du på telefon: 046-25 14 35 säkrast på förmiddagen.

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer.