Bjällerupsvägen, Kyrkheddinge

Bjällerupsvägen

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en bostadsutbyggnad i enlighet med kommunens översiktsplan Framtidens Kommun – perspektiv 2038. Området,  som ligger vid Bjällerupsvägen i centrala Kyrkheddinge, föreslås bebyggas med omkring 70 småhus i anslutning till ett blivande naturområde för rekreation och fördröjning av dagvatten.

Förslag till detaljplan har varit ute på samråd 2012-05-14-2012-06-11. Samrådsmöte hölls 2012-05-30. Inkomna synpunkter har sammanställts i en samrådsredogörelse som fogats till planhandlingarna. Av redogörelsen framgår även vilka justeringar och kompletteringar av planhandlingarna som gjorts för att tillgodose inkomna synpunkter.

Utställning: 2012-12-27 — 2013-03-15

Under utställningstiden har extra informationsmöten hållits 2013-01-24 och 2013-03-07.

 

Detaljplaneprocessen för det aktuella projektet

Handlingar

Handläggare

Stadsarkitekt Thomas Lexén

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer.