Miljö

Det övergripande miljömålet är ett långsiktigt ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart samhälle som bygger på kretsloppsprincipen och som står i samklang med naturens bärkraft. Denna strävan ska genomsyra alla verksamheter och även prägla planering och stadsbyggnad. Det övergripande ansvaret för miljö- och hälsoskyddsfrågor ligger hos miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Hälsoskydd

Målsättningen med hälsoskyddsarbetet är att ge kommuninvånarna en tillvaro med god hälsa och livsmiljö. Detta görs bland annat genom tillsyn av olika lokaler, anläggningar och verksamheter, men också genom att ta emot och handlägga klagomål för att undanröja olägenheter. Det kan till exempel handla om vedeldning, störande grannar, buller från fläktar och restauranger, höga ljudnivåer eller tobaksrök. Om det är befogat kan miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ingripa och kräva åtgärder för att förbättra livsmiljön.

Förorening av mark och vatten

I takt med att det moderna samhället växer fram gör sig även avigsidorna och misstagen på vägen påminda. Förorenade områden både mark, vatten och byggnader finns på många ställen i det moderna samhället. För att förhindra skador och risk för skador på människor och miljö är det viktigt att förorenade områden undersöks och vid behov saneras. Om du upptäcker en föroreningsskada i ett mark- eller vattenområde, grundvatten eller i byggnad, som du tror är okänt för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden bör du kontakta oss.

Observera att om du är fastighetsägare och får vetskap om att det finns en förorening på ditt område är du skyldig att upplysa Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, upplysning om förorenad mark.

E-tjänst:

Upplysning förorenad mark

 

Vid frågor kontakta Charlotte Leander, 046-25 12 76

Kemikalier

Om kemikalier inte hanteras på ett säkert sätt riskerar de att skada både människor och miljö. Därför är det viktigt att vi hjälps åt och hanterar kemikalier på ett bra sätt. Tillsynsmyndigheterna kontrollerar att tillverkare, importörer och användare tar sitt ansvar så att kemikalierna inte kommer ut i miljön, men du som privatperson har ett stort ansvar för de kemikalier du använder och förvarar i ditt hushåll.

I  miljöenhetens arbetsuppgifter ingår bland annat att kontrollera att de som hanterar kemiska produkter vidtar de försiktighetsmått som krävs för att minimera påverkan och risker. De ska också kontrollera att inga förbjudna kemikalier används eller säljs och verka för att särskilt farliga kemikalier utfasas och byts ut mot mindre farliga.

Kemikalieinspektionen har mer information om kemiska produkter och ämnen och om vilka regler som gäller.

Kemisk bekämpning

Många bekämpningsmedel innehåller miljöfarliga ämnen som är svåra att bryta ned och därför måste de vara godkända av Kemikalieinspektionen för att få släppas ut på marknaden. Tyvärr återfinns ofta kemiska bekämpningsmedel i våra vattendrag och i vårt grundvatten. Användningen av kemiska bekämpningsmedel visar tendenser på att öka, detta gäller även hemma i trädgården, trots att det finns mer miljövänliga alternativ.

Det finns mer miljövänliga alternativ till kemisk bekämpning. Mekanisk bekämpning kan till exempel ske med hacka, skyffeljärn, borstmaskin eller trimmer. Termisk ogräsbekämpning innebär att ogräsen upphettas med ånga eller flamma från gasolbrännare, en metod som ger god åtkomlighet även på svårtillgängliga ytor som kantsten och kullersten. Båda metoderna måste upprepas flera gånger per säsong och kan kompletteras med användning av ogräsättika.

För dem som ändå måste hantera kemiska bekämpningsmedel gäller särskilda regler. Tillstånd eller anmälan krävs, beroende på var man ska sprida medlen. På kemikalieinspektionens webbplats kan du läsa mer om bekämpningsmedel och vilka som är godkända i Sverige idag.

Information om kemisk bekämpning i Staffanstorps kommun.

Vid frågor kontakta Katia Lilja, 046-25 14 32

PCB

Polyklorerade bifenyler (PCB) är ett sedan länge väldokumenterat miljögift. Ämnet har framför allt använts som mjukgörare i fogmassor under perioden 1956-1973. PCB kan dock även förekomma i byggmaterial som isolerrutor, golvmassor och kondensatorer. PCB tas lätt upp av levande organismer och kan störa fortplantningsförmåga, immunförsvar och nervsystem hos både djur och människor.

Underrättelse av PCB

Den som äger eller brukar en fastighet där det upptäcks att PCB finns är skyldig att underrätta tillsynsmyndigheten via blanketten anmälan om PCB-sanering.

Inventering, sanering och lagstiftning

Enligt förordning (2007:19) om PCB m.m. gäller att industribyggnader och flerbostadshus, dvs. inte en- och bostadshus eller lantbruksfastigheter, byggda mellan 1956 och 1973 ska inventeras med avseende på PCB senast den 30 juni 2008. Inventering ska göras av kompetent person och sanering utföras av firma med relevant kunskap och utbildning om sanering av fogmassor med PCB. Fastighetsägaren ska sedan rapportera inventeringen till Miljöenheten.

Fogmassor och halkskyddad golvmassa som innehåller PCB i en halt över 500 ppm (mg/kg) ska saneras snarast, dock senast:

 • 30 juni 2011 om byggnadsåret är 1956-1969
 • 30 juni 2013 om byggnadsåret är 1970-1973 eller om det är en industribyggnad

Fogar och halkskyddade golv med PCB i lägre halter än 500 ppm (mg/kg) kan sitta kvar men ska tas om hand som farligt avfall vid renovering eller rivning.

Senast tre veckor innan man påbörjar saneringen ska man anmäla detta till Miljöenheten.

Hela förordningen om PCB finns hos Notisum. Mer information om PCB finner du hos Svenska Fogbranschens Riksförbund och hos Miljökonsultgruppen.

Vid frågor kontakta Göran Eriksson, 046-25 14 25

Biltvätt

Tvätta inte bilen på gatan, gården eller p-platsen. Tvättvattnet rinner då orenat ut i vattendrag, sjöar och hav. Om du vill tvätta din bil själv, gör det i en ”gör det själv-hall” där smutsvattnet tas om hand och renas. Vid enstaka rengöring kan du ställa dig på en grusplan eller gräsmatta långt från vattendrag, dagvattenbrunnar och dricksvattenbrunnar, använd miljömärkta biltvättmedel och andra bilvårdsmedel.

I bilschampon och i ännu högre grad i avfettningsmedel finns ämnen som kan skada eller störa djur och växtlivet i vattenmiljön. Dessutom innehåller tvättvattnet olja och tungmetaller som bly, kadmium och krom från din bil. Fördelen med miljöanpassade schampon är att deras tensider lättare och snabbare bryts ner i reningsverk och i naturen.

Vid frågor kontakta Göran Eriksson, 046-25 14 25

Fastighetsägares egenkontroll

Nästan en femtedel av befolkningen uppger att de har problem med hälsan som beror på miljön inomhus. Fastighetsägarna ansvarar för att sköta sina byggnader så att de boende inte får några besvär orsakade av brister i fastigheterna.

Många fastigheter har ett stort underhållsbehov på grund av gamla eller felaktiga installationer av ventilation, värme och vatten. Genom systematiskt förebyggande arbete, tydliga rutiner för hur felanmälan och fastighetsunderhåll ska utföras kan man upptäcka och åtgärda fel innan de ger upphov till miljöproblem som påverkar de boendes hälsa negativt.

Vid frågor kontakta Göran Eriksson, 046-25 14 25

Projekt

De tillsynsprojekt som Miljöenheten har genomfört under 2008 och 2009 redovisas i rapporter som finns att hämta här:

Hoppa till navigering

11 kommentarer till Miljö

 1. Hej!
  Jag hörde av en bekant boende i Burlövs kommun att de fått en ny soptunna till matavfall och jag vet sedan innan att de har fyrfackskärl för sopsortering i Lunds kommun. Staffanstorp har blivit bättre på miljöarbete (från en bottennotering på plats 230 av 290 kommuner, och jag hoppas på att vi blir ännu bättre! Finns det några planer på att underlätta sopsorteringen och återvinningsmöjligheterna för oss boende?
  Vänliga hälsningar
  Maria H

  1. Hej Maria H,
   Tack för din fråga om sophanteringen i vår kommun.
   Jag blir glad åt ditt engagemang för deltagande i återvinningen av förpackningsmaterial.
   Att lämna tidningar, glas-, plast- och metallförpackningar till återvinningsstationerna bidrar till att reducera avgiften för sophanteringen. Som konsument har du redan vid köpet av en vara betalt en avgift till förpackningsindustrin(FPI) för att de ska ansvara för återvinningen.
   Om du istället väljer att lämna nämnda produkter i ditt eget sopkärl innebär detta en extra kostnad i sophanteringen. När kommunen lämnar vårt avfall till Sysav för omhändertagande betalar vi en avgift per invägt kilo. Det betyder att du betalar 2 gånger för omhändertagande av förpackningen. Samt att FPI sparar in avgiften du betalt för att FPI ska ansvara för återvinningen (d.v.s. FPI gör en vinst).

   När det gäller omhändertagande av matavfall har vi valt att inte sortera ut detta av flera skäl bl.a.
   • Sysav har idag en av världens bästa förbränningsanläggningar. Allt förbränt avfall återvinns som värme- och elenergi. Värmen säljs till E-ON som fjärrvärme och elenergin säljs till E-ON för distribution i deras elnät.
   • Energiutvinningen ur matavfall är större vid förbränning än vid kompostering.
   • Sortering av matavfall kräver särskilda insamlingskärl och bilar för sophämtningen vilket naturligtvis medför ökade kostnader.
   • Vi vill också att varje åtgärd i stort ska bära sina egna kostnader. Det finns redan idag ett antal hushåll som knappast orsakar något matavfall, det är inte rimligt att de då ska belastas med en extra kostand.
   • En fastighetsnära källsortering innebär för flerfamiljshus att utrymme för insamlingskärl måste anordnas. Vilket kan innebära om eller tillbyggnad av lokaler, kostnaderna för detta kommer då att belasta hyresavgiften.
   • Det matavfall som idag samlas in transporteras till Sysavs anläggning i Malmö där det omvandlas till slurry som transporteras till Karpalund vid Kristianstad för utvinning av biogas. Transporterna till Karpalund sker lastbil varje last inclusive väger c:a 35 ton. Dessa lastbilar förbrukar då stora mängder diesel som ger avgaser som släpps ut fritt i miljön, föga miljövänligt. För år 2012 beräknas 24 000 ton slurry transporteras till Karpalund.
   Vänligen Bertil Persson,(M), ordförande i Tekniska nämnden

 2. Hej,
  Jag håller helt med Maria H om att förutsättningarna för sopsortering kunde varit mycket bättre. Att vi inte tar tillvara matavfallet i kommunen är för dåligt tycker jag.

  Sen tycker jag det är synd att Staffanstorp, till skillnad från många andra kommuner, inte satsar mer på att få in miljötänk i skolor och förskolor. Inga uttalade mål om ekologisk eller klimatsmart mat.

  Vår kommun känns i det här hänseendet verkligen omodern.

  vänlig hälsning
  Anna

 3. Hej igen!

  Jag tänkte höra om det var någon som visste något om sophanteringen i Staffanstorp (se mitt tidigare inlägg från 3/10 samt det från en annan talare nedanför). Med tanke på inledningen på denna sida känns det som en angelägen fråga.
  Vänliga hälsningar
  Maria H

 4. Nedanstående undran skrev jag till Väg och Trafik:
  Dessa farthinder av olika kvaliteter och utformning är egentligen ett verkligt miljöproblem! All denna inbromsning, sedan gasning upprepat gång på gång. Vi har ju en riktig miljöväg – Kronslättsvägen. Så många hinder på så kort sträcka. Dessutom, fast de är nyanlagda verkar inte vara enligt den norm som Trafikverket rekommenderat. Just den vägen är bara ett exempel. Som trafikant börjar man fundera när man bromsar in från lagstadgade 50 km/tim eller 30 km/tim eller vad som gäller på den aktuella sträckan, till en hastighet understigande så kallad gångfart, så är det ändock väldigt ”hoppigt” vid vissa av kommunens farthinder. Antingen är de redan sönderkörda av tung trafik eller så är de undermåligt utförda av entreprenören. Det värsta är ändå miljöpåverkan med denna ständiga retardation och acceleration som måste göras av alla motortrafikanter. Kommer man att mäta och se över hur stor miljöpåverkan som finns vid olika farthinder. Har sysslat med miljöfrågor under mina senaste 10 år i yrkeslivet, men har aldrig sett någon rapport från denna typ av mätning.
  Svaret blev att vi gör inga sådana mätningar.
  Min undran är: Utgör inte ständig retardation och acceleration en ökning av emissionen av skadliga ämnen i luften?

  1. Hej Robert!

   Du ställer en fråga som vi inte har någon expertkunskap inom och som vi egentligen inte kan svara på. Vid en snabb koll på nätet hittade vi både positiva och negativa skrivelser om miljöpåverkan vid farthinder. Bland annat SKL:s skrift ”Farthinder på väg. Rätt utformning för bra trafik- och arbetsmiljö” där det bland annat står att ”Viss miljöpåverkan i form av buller och avgasutsläpp kan uppstå kring enskilda gupp. Generellt anses dock gupp leda till minskade avgasutsläpp”. Om du vill få reda på mer information om miljöpåverkan vid farthinder, så hänvisar vi dig till de myndigheter som kan ha svar på detta, förslagsvis Trafikverket.

   Med vänliga hälsningar
   Katia Lilja
   Miljöinspektör

 5. Hej på er
  Såg att Staffanstorps kommun tappat hela 65 platser till plats 249 (av 290) platser i Miljöaktuellts kommun-miljöranking. Hur kommer det sig och vad kan vi medborgare och kommun göra för att lyfta oss och bli bättre. Staffanstorp ligger nu mer än 100 platser bakom t ex Svedala kommun.

  1. Hej Robert,
   Rankingen består av många parametrar som vi nu analyserar. Vi kommer att redovisa resultatet och vad som påverkar det mest på vår hemsida inom kort. Tack för ditt intresse, vi hoppas att många vill engagera sig för en miljövänligare kommun.

   Med vänliga hälsningar
   Katia Lilja

   1. Ni behöver inte analysera.
    Staffanstorp har nämligen inte svarat på enkäten alls och således fått noll poäng. Allt enligt: http://www.kommunranking.se/2014/Survey

    Det var ju lite tråkigt. Det blir således svårt att veta vad som kan förbättras. Hoppas ni hinner med nästa år.

    1. Hej Robert,

     Jag har gjort lite efterforskningar, och du har givetvis rätt. Vi har helt enkelt missat att svara på årets enkät. Det är dock vår intention att besvara den varje år, då vi tycker att det är en väldigt viktig undersökning. Tyvärr har jag fått beskedet att det inte går att besvara enkäten i efterhand, utan vi får ta nya tag till nästa år. Jag hoppas att du har koll på Staffanstorps placering även nästa år, vilket förhoppningsvis blir bättre med en besvarad enkät!

     Mvh
     Katia Lilja

 6. Självklart har jag det.
  Arbetade tidigare som miljöstrateg i Svedala kommun och jobbade då hårt för att Svedala skulle gå om Staffanstorp i miljörankingen vilket nu har skett men inte på önskat sätt!
  När jag ställde frågan visste jag dock inte om att ni hade missat att svara jag blev bara så förvånad att tappet blivit så stort.
  Tack för svar och fortsätt göra ett bra jobb!


Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer.