Bjällerupsvägen, Kyrkheddinge

Bjällerupsvägen

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en bostadsutbyggnad i enlighet med kommunens översiktsplan Framtidens Kommun – perspektiv 2038. Området,  som ligger vid Bjällerupsvägen i centrala Kyrkheddinge, föreslås bebyggas med omkring 70 småhus i anslutning till ett blivande naturområde för rekreation och fördröjning av dagvatten.

Förslag till detaljplan har varit ute på samråd 2012-05-14-2012-06-11. Samrådsmöte hölls 2012-05-30. Inkomna synpunkter har sammanställts i en samrådsredogörelse som fogats till planhandlingarna.

Förslag till detaljplan har varit ute på utställning 2012-12-27 — 2013-03-15 och under utställningstiden har extra informationsmöten hållits 2013-01-24 och 2013-03-07. Inkomna synpunkter har sammanställts i ett utställningsutlåtande som fogats till planhandlingarna.

Eftersom det har gått två år sedan detaljplanen ställdes ut har kommunen bedömt det lämpligt att ställa den igen innan den kan antas av Miljö och samhällsbyggnadsnämnden. Den nya utställningen ger de sakägare, som under tiden har tillkommit till sakägarkretsen, chans att yttra sig över förslaget till detaljplan (och på så vis även möjlighet att överklaga detaljplanen ifall de yttrar sig under den nya utställningen). Den som tidigare har yttrat sig behöver inte yttra sig igen för att ha rätt att överklaga men har möjlighet att komma in med nya synpunkter. Alla tidigare yttranden gäller fortfarande.

Utställning pågår 2015-04-20 – 2015-05-18.

Detaljplaneprocessen för det aktuella projektet

Handlingar

Handläggare

Stadsarkitekt Thomas Lexén

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer.