Bjällerupsvägen, Kyrkheddinge

Bjällerupsvägen

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en bostadsutbyggnad i enlighet med kommunens översiktsplan Framtidens Kommun – perspektiv 2038. Området,  som ligger vid Bjällerupsvägen i centrala Kyrkheddinge, föreslås bebyggas med omkring 70 småhus i anslutning till ett blivande naturområde för rekreation och fördröjning av dagvatten.

Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande.

Förslag till detaljplan har varit ute på samråd 2012-05-14-2012-06-11. Samrådsmöte hölls 2012-05-30. Inkomna synpunkter har sammanställts i en samrådsredogörelse som fogats till planhandlingarna.

Förslag till detaljplan har varit ute på utställning 2012-12-27 — 2013-03-15 och under utställningstiden har extra informationsmöten hållits 2013-01-24 och 2013-03-07. Inkomna synpunkter har sammanställts i ett utställningsutlåtande som fogats till planhandlingarna.

Eftersom det har gått två år sedan detaljplanen ställdes ut har kommunen bedömt det lämpligt med en andra utställning innan antagande. Detaljplanen har därför varit föremål för utställning 2 under tiden 2015-04-20 – 2015-05-18.

Planhandlingar

Handläggare

Planarkitekt Anna Fogelberg

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer.