Väg och trafik

Buss som lämnar hållplats Foto:Lisbeth Svensson

Det är Stadsbyggnadskontorets tekniska avdelning som avsvarar för skötsel, förvaltning och nyanläggning av kommunens gång- och cykelvägar, gator, torg och övriga allmänna platser inom detaljplanelagt område i Staffanstorps centralort, Hjärup och Kyrkheddinge. Avdelningen hanterar även trafiksäkerhetsåtgärder inom kommunens vägnät, bidrag för enskilda vägar och kommunens gatubelysning.

Drift och underhåll sköts av en extern entreprenad och omfattar bl a beläggningsunderhåll, barmarksunderhåll, gaturenhållning, vinterväghållning, och trafikanordningar.

Lokala trafikföreskrifter

I Trafikförordningen finns alla de regler som bestämmer hur vi ska uppträda i trafiken. Dessa regler är generella – de gäller likadant i hela landet. Men det finns också lokala trafikföreskrifter för Staffanstorp.

Felparkering

Felparkeringsavgiften vid överskridande av gällande tidsgränser för parkering är 400 kronor. Vid trafikfarlig och annan parkering som strider mot lokala trafikföreskrifter som rör stannande och parkering är felparkeringsavgiften 500 kr. Felparkeringsavgiften för obehörig parkering på handikapparkeringsplats är 500 kr.

Kundservice

Vill du felanmäla eller har du synpunkter på kommunens service eller tjänster, då kan du gå in på kundservice webbtjänst här>> eller ringa 046-25 11 00

Underhåll privata vägar

Vägföreningar, vägsamfälligheter eller andra enskilda personer ansvarar för underhållet av enskilda vägar och under vissa omständigheter kan de få statligt och/eller kommunalt bidrag för underhållet. För mer information om enskilda vägar se Transportstyrelsens webbplats

Cykla i Staffanstorp

Snöröjning

Kommunen, Trafikverket, vägsamfälligheter och fastighetsägare har ett gemensamt ansvar för snöröjning och halkbekämpning. Kommunen ansvarar för snöröjning på nästan alla gator och vägar inom tätorterna. Snöröjningen sköts av inhyrda entreprenörer. Det finns normalt beredskap för vinterväghållning under perioden 1 november till 30 april.

Prioriteringen av vinterväghållningen baseras på hur mycket människor och trafik som rör sig på gång- och cykelvägarna eller gatorna. Även vid ymnigt snöfall försöker vi hålla orternas huvudgator och gator som leder in till bostadsområden öppna och normalt påbörjas arbetet innan snödjupet är 7 cm.

Övriga gator som villagator, körs endast vid extrem halka och mycket snö, då de prioriterade gatornas framkomlighet fungerar. Det är fastighetsägarens ansvar att vid behov röja och skotta upp öppningar i snövallar för in- och utfart till fastigheten.

Gång och cykelvägarnas huvudstråk vinterväghålls då det är halt eller när det är några centimeter snö, övriga gång och cykelvägar körs därefter.

Kommunen ansvarar för snöröjning på nästan alla gator och vägar inom tätorterna. Snöröjningen sköts av inhyrda entreprenörer.

Kommunikationer

Staffanstorps kommun ligger mellan Malmö och Lund. Det finns en väl fungerande kollektivtrafik som gör att du når Malmö och Lund med buss på mindre än en halvtimme. Skulle du vilja åka längre än så ligger Sturup och Kastrup inte långt bort. Sturup/Malmö Airport når du enklast med Flygbuss som avgår från busshållplatsen vid väg 108 i Staffanstorp. För dig som bor i Hjärup går det tåg till Kastrup. Enkelt och bekvämt.

Parkering

P-skiva gäller vid tidsbegränsad parkering och kan hämtas gratis i Rådhusets reception och hos polisen. Lastbilar får inte parkera mer än 2 timmar inom lastbilszonerna i Staffanstorps tätort och Hjärup. Parkeringstillstånd är ett bevis om tillstånd att parkera med undantag från de parkeringsbestämmelser som meddelats i de lokala trafikföreskrifterna, de handläggs av Medborgarkontoret i Rådhuset 046-25 11 00.

Hoppa till navigering

244 kommentarer till Väg och trafik

 1. Hej!
  Hur länge får man stå parkerad på kommunens p-platser? På p-platsen på Halvmånen står en grå Peugeot 307 (FFP142) parkerad sedan länge. Bilen är avställd sedan maj i år enligt Vägverket. Ägaren bor på Åkershus. Detta är ett problem då gäster till Halvmånen har svårt att hitta p-plats.

  1. Hej
   På kommunens p-platser och gator gäller 24 timmars regeln om inget annat är skyltat. Vid kontroll idag 20/10 fanns inte FFP142 kvar på platsen.
   Mvh Bengt Larsson

 2. Hej! Finns det en uppdaterad parkeringskarta över Staffanstorp? Vid Bråhögshallen och Musikskolan finns parkering som på P-kartan är angiven som gratis 24-timmarsparkering. Numera gäller inte detta, då det erfordras P-tillstånd från Q-park på stora delar av denna parkering. Var är det tänkt att man ska parkera när det är större evenmang i centrum, t.ex. på Bråhögshallen eller Bråhögsbadet? Är det bättre att långtidsparkera på gatorna än att stå på P-platserna. Q-park är snabbt ute och lappar bilar, t.ex. nu på kulturnatten. På gatornas 30 min/1h/2h parkeringar kan man stå i veckor utan åtgärd.

 3. Hej!
  Jag önskar att ni sätter upp en ordentlig och tydlig skylt samt belysning på Gullåkravägen in till Ryttarbyn. För bara någon månad sedan inträffade en olycka pga avsaknad av detta och jag tycker själv det är svårt att se var jag ska svänga om jag kommer kvällstid nu i vintermörkret. På området finns en skola och förskola, så trafiken är inte försumbar. Med vänlig hälsning, Lisette

  1. Hej
   Vi tittar över belysningen som borde vara ok eftersom det står lampor på båda sidorna om infarten på Ryttarvägen. Vi ser även över skyltarna.
   Mvh Bengt Larsson

   1. Hej igen! Då föreslår jag en skylt och en lampa på Gullåkravägen ut mot åkern (alltså på norra sidan av Gullåkravägen). Den placeringen är tydligast på avstånd och där gör de mest nytta.
    Med vänlig hälsning, Lisette


Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer.