Bredbandsutbyggnad togs upp i kommunstyrelsen

Ur ”Framtidens kommun, perspektiv 2038” kan man läsa att Staffanstorps kommun ska ”verka för att Internetuppkoppling ska ha en säker kvalitet, kapacitet och vara möjlig för alla och överallt.”. Detta åtagande tillsammans med en ständigt ökande mängd förfrågningar från lokala företag och privatpersoner visar på behovet av en bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun.

Bredband är i dag en central fråga när det gäller samhällets utveckling och är i dag lika viktigt som vägnät, elnät och annan infrastruktur.

Det är troligt att det i framtiden förutom privatpersoner kommer att vara näringslivet och andra samhällstjänster som har det största behoven. Utvecklingen går snabbt och mängden tjänster på webben i samhället ökar konstant och skapar värde för en stor mängd människor.

Kommunen ska ta ansvar för att det i framtiden ska finnas tillgång till fibernät inom kommunens gränser. Detta fibernät ska vara attraktivt för flera olika operatörer för att på så sätt skapa mångfald och valfrihet av utbud, inte bara inom Internet utan även för TV, telefoni med mera. Därför har det tagits fram en bredbandsstrategi som kommunstyrelsen har tagit beslut om den 7 maj.

Målsättning för bredbandsutbyggnaden

I Bredbandsstrategin föreslås att minst 40% av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband med en hastighet på minst 100mbit/s senast år 2015. 4 år senare, år 2019, ska andelen hushåll och företag vara minst 80% för att slutligen år 2020 uppgå till minst 90%.

Tanken är att kommunen genom sitt kommunala bolag Staffanstorp Centrum AB ska vara ledningsägare och succesivt bygga ut det befintliga kommunala fibernätet. Nätet ska sedan uppgraderas till ett så kallat öppet stadsnät.