Beslut vid senaste fullmäktige

Kommunfullmäktige, Staffanstorps kommuns högsta beslutande församling, hade sitt senaste sammanträde den 23 april. Här kan du läsa en sammanfattning av de viktigaste ärendena.

Flera medborgarförslag behandlades vid senaste mötet med kommunfullmäktige i Staffanstorps kommun.

Angående fyra förslag från Esarp, se särskild artikel.

Ett nytt medborgarförslag om att införa lokal busstrafik i form av mindre eldrivna fordon i Staffanstorp återremitterades till kommunstyrelsen för vidare utredning.

Två andra medborgarförslag, om infartsmarkering till Väderbyn samt om inrättandet av toalett på Gullåkra mosses rekreationsområde, överlämnades till tekniska nämnden för beslut.

En rad interpellationer och motioner togs upp. Ett förslag om en ny undergång vid rondellen Önsvalavägen/Västanvägen överlämnades till tekniska nämnden för prövning och beslut.

Förslaget att byta namn till Uppåkra kommun avslogs med 37 röster mot tre. FP reserverade sig mot beslutet.

Ett förslag att Staffanstorp ska bli en av FN:s Millleniekommuner avslogs med tjugofyra röster mot femton. S reserverade sig

Motioner om åtgärder för att minska barnfattigdomen i Staffanstorps kommun samt stärka placerade barns rättigheter remitterades till kommunstyrelsen för beredning.

Förslag om inrättande av hundrastplats vid nya parken i Hjärup, vägvisningskartor i Hjärup, att ändra hastigheten på Väståkravägen, skyltning av Coyetvägen samt ytterligare p-ytor vid Stationsbyns förskola remitterades också till kommunstyrelsen för vidare beredning.

En motion om att införa alkoholfri representation inom kommunen bordlades.

Interpellationer om syskonförtur i förskolan, ökning av antalet nya företagsetableringar och förbättrat klimat för nyetablering av företag, trädfällning i Hjärup, färdplan biogas, belysning på landsbygden, lämning av trädgårdsavfall i Hjärup och avseende ungdomsarbetslösheten besvaras vid nästa fullmäktigemöte.

Mera information om besluten får du genom att läsa hela protokollet här!

Du kan även följa alla fullmäktigemöten live i datorn i realtid eller se det förra sammanträdet i efterhand på din egen dator, ”live on demand”.