Budget 2013 – en budget i balans

Budget 2013 för Staffanstorps kommun är lagd så att resultatet ytterligare ett år kommer att bli positivt. Om bokslutet blir som förväntat blir 2013 det sextonde året i rad med positivt resultat.

Resultatet för Staffanstorp kommun år 2013 är budgeterat till 13,9 miljoner kronor. Detta kan synas vara mycket, men det är ”bara” 1,5% av skatteintäkter, utjämning och statsbidrag. Ett positivt resultat behövs för att kompensera för inflationen. Inflationen skulle i annat fall urholka kommunens egna kapital. Skatteintäkter, utjämning och statsbidrag är beräknade till 950 miljoner kronor.

I budgeten för år 2013 finns reserver som uppgår till 12 miljoner kronor. Syftet med reserverna är att skapa ett utrymme för att kunna undvika panikåtgärder under året om exempelvis skatteintäkterna blir mindre än beräknat.

I budgetförslaget finns 3,3 miljoner kronor avsatta för den politiska mandatperiodsbeställningen. Detta innebär att resurser avsätts för områden som politikerna särskilt vill prioritera. Av de 3,3 miljonerna är 1,6 miljon avsatt till ”Barn och ungas lärande och välmående”, 850 tusen är avsett för ”Medborgarens livskvalitet i fokus”, 740 tusen är riktat till ”Lokal arbetslinje – en satsning för framtiden” och 100 tusen är öronmärkt för ”Attraktiv levnadsmiljö”.

Investeringarna är beräknade till 87 miljoner kronor under 2013, varav 37 miljoner avser avloppsnätet. Kommuninnevånarna i både Hjärups- och Staffanstorps tätorter kommer också att märka av relativt stora satsningar på idrottsplatser och parkområden. Även lekplatser, gång-/cykelvägar, vägar och grönområden kommer att förbättras.

Text:Torbjörn Eriksson