Kollektivtrafiksatsning i Staffanstorp

Busstation Staffanstorp Foto:Marie Schyllert

Det kommer att anläggas en ny cirkulationsplats med gång- och cykelväg vid Västanväg/Kronoslättsvägen, en ny pendlarparkering vid Kronoslättsvägen. Samt ny busshållplats för bussbyte vid Malmövägen, detta för att möjliggöra tätare bussturer till Malmö. Vid busshållplatsen anläggs också en park.

Skånetrafiken har i samråd med kommunen arbetat för att möjliggöra bättre bussförbindelse från Staffanstorp till Malmö och Lund. För att göra detta möjligt kommer flera åtgärder att genomföras. Mer information om omläggningen av busslinjerna finns att läsa i Informationsfolder – buss var 15:e minut till Malmö.

Malmövägen

 

En ny busshållplats kommer att byggas på Malmövägen strax öster om Storgatan. Vid denna ska det bli möjlighet att ta bussen både mot Dalby, Lund och Malmö. Bussar kommer inte att stå här och vänta utan detta kommer att ske på Kronoslättsvägen vid en ny hållplats nära Västanväg. På tomten, där vi rivit ett hus, norr om Malmövägen kommer en mindre park att anläggas med cykelparkeringar, väderskydd och sittplats. Cykelparkering kommer även att finnas söder om Malmövägen och vid Storgatan där det även kommer att sättas en luftpump så man kan fylla på sina cykeldäck.

Västanväg-Kronoslättsvägen

Linje 166 som går till Lund kommer att ändra sin sträckning i Staffanstorp, den kommer att gå utmed Kronoslättsvägen och vända vid Västanväg. För att möjliggöra det så byggs här en cirkulationsplats. Genom anläggandet av en cirkulationsplats kommer trafiksäkerheten i korsningen och på Västanväg att förbättras. I anslutning till detta byggs en hållplats och en pendlarparkering.

För att förbättra gång- och cykelvägnätet i sydvästra Staffanstorp så kommer en ny gång- och cykelväg att byggas utmed södra Västanväg och östra Kronoslättsvägen. Vallen utmed Västanväg kommer att få ny växtlighet som bland annat består av häggmispel, syren och rönnspirea.