Planprogram för Uppåkra Arkeologiska Center

Planprogrammet för Uppåkra Arkeologiska Center är godkänt av kommunstyrelsen den 28 maj.

Programmet har ändrats efter inkomna synpunkter.

Inkomna synpunkter har resulterat i att programmet ändrats på nedanstående punkter:

  • Detaljplanen för utbyggnaden av UAC har ändrats att omfatta det område som avgränsats på karta (sid 34 i programmet). Planområdet har bl a begränsats i söder vilket innebär att  Prästlönebostället och fornlämningsparken undantas från detaljplaneläggning.
  • Trafikföringen har ändrats så att UAC får en separat angöring från öster varigenom entréområdet i huvudsak frigörs från genomgående trafik. Anslutningen till Stora Uppåkravägen flyttas mot öster. Huvudtillfarten för gång- och cykeltrafik från Stora Uppåkravägen bibehålls dock enligt tidigare förslag.
  • Kyrkans behov av besöksparkeringar har preciserats i programmet. Behovet bedöms kunna tillgodoses väster respektive öster om kyrkan. En närmare utformning av området kommer att  ske i samråd med kyrkan.
  • Redovisningen av allmänna intressen har kompletterats beträffande ytvatten (Hjärupsbäcken)
  • Bioeldad värmecentral har införts som ett  alternativ för anläggningens värmeförsörjning.
  • Beskrivningarna har vidare kompletterats och förtydligats med hänsyn till de synpunkter som bland annat framförts från Lunds Universitet och Stiftelsen för UAC.
  • Programmet har kompletterats med redovisning av de utredningar som genomförts efter samrådet.

Planprogrammet kommer att ligga till grund för kommande detaljplan.