Alla Skånska kommuners miljökontor rustar för framtiden

”Effektiv miljötillsyn” är projektet som rustar miljökontoren med framgångsrik kommunikation, hållbara samverkansmodeller och lägger grunden för gemensam utveckling.

Tillsammans ska 400 medarbetare som arbetar med miljötillsyn i Skånes kommuner och miljöförbund få chans att ta del av Kommunförbundet Skånes projekt ”Effektiv miljötillsyn” som finansieras av Europeiska Socialfonden och pågår fram till halvårsskiftet 2013. I Staffanstorp deltar Miljöenheten aktivt och chefen ingår i styrgruppen för projektet.

Myndighetsarbetet innebär kontakt med allmänhet och verksamhetsutövare som är föremål för tillsyn, vilket kräver en förmåga att ta tuffa beslut och hantera känsliga situationer. I takt med att kommunernas tillsynsansvar ökar, lagstiftningen blir mer komplex och många medarbetare upplever att kommunen inte klarar sitt lagstadgade krav, behöver medarbetarnas kompetens- och utvecklingsbehov tillgodoses, samarbetet stärkas och arbetsformerna förbättras. Effektiv miljötillsyn skapar förutsättningar för ett ökat lärande, förebygger ohälsa och stärker kommunernas/miljöförbundens möjlighet att uppnå befintliga kvalitetsmål.

Småföretagarnas Riksförbund, Svenskt Näringsliv och Länsstyrelsen i Skåne är samverkanspartners och har som främsta uppgift att bidra till en ökad förståelse mellan myndigheter och verksamheter genom att initiera och bidra till insatser för en ökad samverkan och fungera som kontaktyta mot en bredare grupp intressenter.

Projektet erbjuder framför allt utbildnings- och samverkansinsatser inom områdena kommunikation/bemötande, ledarskap och tillsynsmetodik/företagandets villkor.