Ombyggnad vid Västanväg

Västanväg-Kronoslättsvägen

Just nu byggs det en gång- och cykelväg utmed Västanväg och Kronoslättsvägen utanför Trubadurbyn. Denna byggs för att förbättra för oskyddade trafikanter till bland annat busshållplatserna, arbetsplatserna vid Kronoslätt, cyklande mot Malmö och den nya pendlarparkeringen. För att kunna göra en trafiksäker gång och cykelväg behöver vallens utformning och växtlighet ses över.

Vallen har en växtlighet som ursprungligen består av buskage, men historiskt har inte skötseln varit i den omfattning som är tänkt. Detta har medfört att avarter har etablerats och blivit träd vilket närboende upplever som störande. Då buskaget delvis har blivit glest och är blandbuskage som framförallt vintertid upplevs av många som ovårdat.

Detta har medfört att vallen byggs om. Vallen kommer att höjas något och förlängas vid Trubadurvägens infart för att förbättra bullerskyddet något. Därför har växtligheten tagits bort. Nya buskar, bland annat syrener och rönnspirea, kommer att planteras under hösten.

Se även tidigare information utlagd här på kommunens webbplats.