Samråd kring detaljplan för området Pihlängen

Syftet med detaljplanen är att i anslutning till befintlig bebyggelse vid Pihls väg och Bergströms väg, öster om Hjärup, möjliggöra uppförandet av 150-200 nya bostäder. En blandning av bostadsformer; friliggande villor, radhus och kedjehus föreslås. Detaljplanen syftar även till att möjliggöra förskoleverksamhet i områdets norra delar, lättillgängligt från kollektivtrafik och det övergripande vägnätet.

Utöver bostäder och förskoleverksamhet omfattar planen gator för trafikförsörjning av området, parkytor för rekreation och dagvattenfördröjning samt ytor för bullerskyddsåtgärder.

Läs mer