Ny utställning av detaljplanen för Annerovägen/Skånevägen

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2011-12-07 att anta detaljplanen för del av Stanstorp 1:6, (Annerovägen/Skånevägen). Beslutet överklagades av två olika sakägare 2011-12-28. Länsstyrelsen avslog 2012-03-21 överklagandena. En av sakägarna överklagade länsstyrelsens beslut till mark- och miljödomstolen och 2012-05-15 beslöt domstolen att bifalla överklagandet och upphäva Staffanstorps kommuns beslut i sin helhet.

Då antagandebeslutet är upphävt skickas nu detaljplaneförslag för del av Stanstorp 1:6 (Annerovägen/Skånevägen) ut på ny utställning (utställning 2). I jämförelse med det detaljplaneförslag som antogs av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2011-12-07 har förtydliganden gjorts i genomförandebeskrivning och planbeskrivning. Inga förändringar har skett på plankarta med planvbestämmelser.

Läs mer