Så arbetar vi med våra barn och ungdomar

Fältassistenter och ungdomscoacher är väl bekanta med ungdomarna i kommunen och ger stöd på individ- och gruppnivå. Tillsammans med fritidsgårdar anordnar de aktiviteter under skolloven från årskurs 4 och uppåt.

Fältassistenter, ungdomscoacher och socionomer i skola hör till socialnämndens ansvarsområde och den förebyggande enheten för barn och unga.

Fältgruppen består av sex fältassistenter som arbetar dagtid och alla vardagkvällar i veckan fram till 23.00 samt fredag – lördag till 03.00. Uppdraget är uppsökande verksamhet i ungdomsmiljöerna; skolor, fritidsgårdar, utemiljöer med mera.

Skolan är en viktig mötesplats för fältassistenterna för att lära känna eleverna, skapa relationer och knyta kontakter. Fältgruppen har ett brett kontaktnät med andra vuxna som direkt eller indirekt arbetar med barn och unga, t ex närpolisen, föreningar, kyrkan med mera.

Tillsammans med fältgruppen arbetar ungdomscoacher, som dagtid är placerade på kommunens 6-9 skolor och på kvällarna fältassistenter.

Coachernas huvudsakliga uppgift under skoltid är att fånga upp, motivera och stödja enskilda elever som till exempel uppvisar ett riskbeteende eller är skoltrötta. Ungdomscoacherna ingår inte i undervisningen utan rör sig i korridorer och på skolgårdar.

Socionom i skola, ”skolkuratorn”, har sitt arbetsfält på kommunens F-9 skolor och på Individuella programmet, främst inom elevhälsovården samt lärarhandledning.

Huvuduppdraget är individuellt stöd till enskilda elever och deras föräldrar med utgångspunkt från en psykosocial situation i familjen. Tillsammans med skolpersonalen arbetar de med konfliktlösning och mot mobbning. Socionomerna arbetar också med olika barn- och ungdomsgrupper, som barn till separerade föräldrar, tonårstjejer med mera.

På Centralskolan finns ett ungdomscafé för lite äldre ungdomar vissa kvällar i veckan.

Föräldrastöd är en viktig del av arbetet och ingår i DIREKO-konceptet. Föräldrainformation erbjuds från förskolan till och med grundskolan. Direko står för Dialog, Relation, Kommunikation och är en satsning för att främja och öka hälsan bland barn och unga. Fokus i Direko baseras på kunskap, forskning och lokala erfarenheter som förmedlas till föräldrar via skolans ordinarie föräldramöten. Materialet är framtaget och förmedlas av skolpsykologer, specialpedagoger, logopeder, familjebehandlare, fältassistenter, socionomer i skola, skolsköterskor och polisen i Staffanstorp.

Informationen erbjuds föräldrar till barn i förskola år 1 till 3, f-klass, årskurs 3, 5 och 7.

I kommunen finns en nyöppnad Familjecentral, Paletten, som är en samverkan mellan Region Skåne och Staffanstorps kommun. På Paletten finns barnmorskemottagning, barnhälsovård, öppen förskola och socialrådgivning. Målgruppen är barn mellan 0 och 6 år och deras föräldrar.

Text:Ann-Kristin Persson