Trygghet

Trygghet är ett prioriterat område i den politiska beställning som kommunens tjänstemän ska arbeta för att förverkliga under mandatperioden. Därför är det viktigt att mäta den upplevda tryggheten över tid.

Under våren fick alla elever i årskurs 4 och 8 i kommunen svara på en enkät med frågor om bland annat trygghet, trivsel och inflytande. Äldre medborgare på särskilt boende samt deras anhöriga, personer med omvårdnadstjänster och med servicetjänster har också svarat på enkäter med liknande frågor. Nedan kan du läsa mer om hur de svarade.

Skolan är trygg men eleverna vill kunna påverka mer

För tredje året i rad har eleverna i årskurs 4 och årskurs 8 fått svara på en enkät om hur trygga de känner sig på raster, i klassrummet, bland andra elever och med skolans personal.

Riktigt fina värden, nära eller över 90 av max 100 NKI (se fakta nedan), ger eleverna påståenden som jag känner mig trygg i klassrummet och jag känner mig trygg på raster.

Generellt sett trivs eleverna på skolorna i kommunen. Påståendet jag trivs för det mesta i min skola ligger över 80, under alla de tre år enkätundersökningen genomförts. Liknande siffror gäller för påståenden som jag får den hjälp jag behöver av mina lärare, jag tycker att jag lyckas med mitt skolarbete, jag känner mig respekterad för den jag är samt jag känner att jag har någon vuxen att prata med om jag eller någon annan blir mobbad eller retad.

Ett påstående som eleverna inte är fullt lika benägna att instämma i är jag planerar mitt skolarbete tillsammans med mina lärare (NKI-värde mellan 55 och 60 under de tre åren undersökningen genomförts).

Jag har arbetsro i klassrummet, kretsar under samma period mellan NKI-värdena 63 och 68. På liknande nivå hamnar skolarbetet gör mig nyfiken och får mig att vilja lära mig mer samt jag upplever att jag har möjlighet att påverka undervisningen.

Allra längst ner bland betygen hamnar påståendet jag tycker det är rent och snyggt på toaletterna, som med nöd och näppe får godkänt av eleverna. Sorgligt, men snarare ett riksproblem än ett Staffanstorpsdilemma. Trots toaletterna känner en stor del av eleverna att de kan rekommendera sin skola till andra (NKI-värde mellan 71 och 79 under åren 2010-2012).

Politikernas beställning talar om att vi ska uppnå absolut trygghet i skolan. Där är vi inte idag. Däremot visar skolorna i Staffanstorps kommun stabila och höga värden under de tre år som undersökningarna genomförts, och ännu kvarstår halva mandatperioden.

Tryggt boende men de äldre vill aktivera sig mer

Av enkätundersökningen som i maj genomfördes på samtliga särskilda boenden i kommunen, framgår att såväl boende som anhöriga har ett gott helhetsintryck. De boende som själva har svarat ger NKI-värdet 89, medan de anhöriga landar på värdet 74.

Den upplevda tryggheten får av de boende lysande betyg, NKI-värde 91. Av de anhöriga får den upplevda tryggheten siffran 79. Samma höga nivåer håller värdena för påståendet att den boendes integritet och värdighet respekteras av personalen (91 för boende, 81 för anhöriga). De som har svarat på enkäten, boende och anhöriga, kan i stor utsträckning tänka sig att rekommendera boendet till andra (NKI-värde 84 för boende, 73 för anhöriga).

I sammanhanget bör nämnas att tendensen att brukaren är mer nöjd än anhöriga, är genomgående vid denna sort av undersökningar.

Tillgången till sjuksköterska upplevs som god av både boende och anhöriga. Läkartillgängligheten får något lägre betyg, men den allmänna uppfattningen är att man som regel får träffa en läkare när man behöver.

Av såväl enkätsvaren som den fritext som boende och anhöriga haft möjlighet att komplettera med, framgår att man efterlyser bättre möjligheter att aktivera sig. Av fritexten kan också utläsas önskningar om en större personaltäthet och att vissa oroar sig för personalens arbetssituation.

Enkätundersökningen för service och omvårdnadstjänster genomfördes 2011. Brukarna ger tjänsterna goda omdömen. Påståendet jag kan rekommendera denna utförare av servicetjänster/omvårdnadstjänster till andra ligger konstant kring 80 och når för ett par utövare i kommunen full pott, det vill säga värdet 100.

Text: Ann Mellbom

FAKTA

Trygghet mäts i NKI

NKI står för Nöjd-Kund-Index och är en vanligt förekommande standard för att mäta och presentera kunders upplevelse av kvalitet i en tjänst eller en vara. Modellen är utvecklad av statistiska centralbyrån (SCB) i samarbete med handelshögskolan. Högsta möjliga NKI-värde är 100 och lägsta möjliga NKI-värde är 0. Enligt SCB kan indexvärden under 40 klassas som ”inte godkända”. Gränsen för ”nöjd” anses ligga kring 55. Värden från 75 och uppåt kan tolkas som ”mycket nöjd”.