Ombyggnad av Borggårdsallén

Borggårdsallén

Måndagen den 1 oktober startar ett stort arbete i Borggårdsallén. Det omfattar både vatten- och avloppsarbete samt ombyggnad av gatan. Arbetet görs i gemensamt projekt mellan VA-verket och Gatuavdelningen.

En ny spillvattenpumpstation kommer att  byggas på parkeringsplatsen närmast Borgårdskolan. Samt ombyggnad av vatten- spill- och dagvattennätet i Borggårdsallén och i Trekantsgränd. Ombyggnaden kommer att medföra större säkerhet i ledningsnätet.

I samma projekt byggs Borggårdsallén om. Det kommer att anläggas en gång- och cykelväg på södra sidan om vägen. Samtidigt kommer upphöjda korsningar att anläggas för att förbättra trafiksäkerheten för gående och cyklister. Nya träd kommer att planteras utmed cykelvägen.

Ombyggnaden beräknas pågå fram till sommaren 2013.

Arbetet utförs i samarbete med NCC Sverige AB.