Staffanstorp allt tryggare – men när är vi nöjda?

Medborgare Foto och licens:SCB

Trygghet är inte det samma för ett barn som för en 60-åring. Vår syn på trygghet och säkerhet förändras genom livet. Hur många av dagens 40-åringar använde cykelhjälm som barn?

Trygghetsarbetet i Staffanstorp har alltid varit högt prioriterat. Men när blir vi en riktigt genomtrygg kommun? Blir arbetet någonsin färdigt?

– Vi lever inte på en isolerad ö. Vi påverkas utifrån, av grannkommuner, av Stockholm och övriga världen.

– Därför blir vi aldrig färdiga. Vi kan bara följa upp, anpassa insatserna och sträva efter att hela tiden bli lite tryggare, förklarar utvecklingschef Bo Gertsson.

Sedan våren 2008 ger Staffanstorps kommun uppdrag åt SCB att genomföra medborgarundersökningar för att bland annat kunna följa upp just trygghetsarbetet. Den senaste genomfördes i maj 2012, då 1000 medborgare kontaktades för att på en tiogradig skala, där ett är lägsta betyg, bedöma: Kommunen som en plats att leva och bo på, kommunens olika verksamheter samt medborgarnas inflytande på kommunala beslut och verksamheter.

De tillfrågade fick betygsätta faktorer som möjligheter till arbete, utbildning, fritidsverksamhet, bostäder, kommunikationer, kommersiellt utbud samt trygghet. De tillfrågades även om de kunde rekommendera vår kommun som boendeort.

– I medborgarundersökningen är trygghet en faktor bland flera. Samtidigt kan just trygghet tolkas som summan av alla faktorer. Om jag kan rekommendera min kommun till andra, upplever att möjligheterna till arbete och utbildning är goda och att kommunikationerna fungerar, känner jag mig förmodligen trygg, förklarar Bo Gertsson.

Varje år har medborgarna gett Staffanstorp goda betyg. Flertalet faktorer, som möjlighet till arbete, utbildning, kommersiellt utbud och kommunikationer, får högre betyg än hos andra deltagande kommuner.

– Även betyget för trygghet är gott, men inte så högt som vi skulle vilja för att vara nöjda. Med så goda omdömen i övrigt, borde trygghetsbetyget vara högre, säger Bo Gertsson.

– En förklaring, resonerar utvecklingschefen, kan vara att när vi i Staffanstorps kommun pratar så mycket om trygghet, så skapar vi höga förväntningar:

– Kanske är vi sedan inte tillräckligt duktiga på att berätta om allt positivt som trots allt händer. Kanske får också de negativa händelserna i Staffanstorp för stort medialt utrymme.

– För vi har faktiskt klättrat till att vara den tolfte säkraste kommunen i Sverige bland landet 290 kommuner *)!

En annan faktor som kan påverka och som är del i svårigheten i arbetet med trygg och säker kommun är ”faran att det inte finns någon som gör det som alla kan göra”. Alla måste föregå med gott exempel i sina roller som enskilda medborgare, kommunanställda, föreningsledare eller företagare.

Text: Ann Mellblom

*) Undersökningen Trygghet & Säkerhet, som genomförs av Sveriges kommuner och landsting tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.