Hemteam ökar tryggheten efter sjukhusvistelse

Socialnämnden i Staffanstorps kommun har beslutat att införa Hemteam som ett projekt under 2013. Syftet med Hemteam är att öka tryggheten för personer som fått ett nytillkommet eller utökat behov av omsorg efter sjukhusvistelse.

Under sjukhusvistelsen kan det vara svårt att veta vilken hjälp, vilket stöd och vilka hjälpmedel som kommer att behövas efter hemkomsten. Hemteamet som möter upp vid hemkomst gör en bedömning av behovet av omvårdnad, måltider, hjälp med läkemedel, eventuella hjälpmedel med mera och påbörjar rehabilitering och omvårdnadsinsatser. Det kan även bli aktuellt med Hemteamets insatser efter vistelse på korttidsenheten.

Teamet kommer att utgå från kommunens korttidsenhet och bestå av undersköterskor, arbetsterapeut och fysioterapeut, med tillgång till distriktssköterska.

Hemteam är ett beviljat bistånd som täcker all omsorg och rehabilitering i hemmet under max tre veckor, trygghetslarm erbjuds och ingår under veckorna med Hemteam. Vid behov av hemtjänst efter perioden med hemteam överlämnas ansvaret till vald utförare inom kundvalet efter biståndsbedömning.

Frågor besvaras av Åsa Lindberg, utvecklare, 046-25 14 45