Baldersskolan – där elevernas behov styr

Den stora ombyggnaden av Staffanstorps nya skola blir klar i sommar. Det blir en föregångskola i kommunen med ny inriktning, nya lärmiljöer och tillämpning av en modern pedagogik där arbetet sker i arbetslag över åldersgränserna och där det är elevernas behov som styr.

I mars är första etappen färdig och i juli är skolan redo att ta emot upp till 450 elever i åldrarna sex till femton år.

– Vi ligger definitivt i framkant. I den nya skolan kommer vi verkligen att kunna jobba enligt nya läroplanen och aktuell forskning, säger rektor Anne Björcke Nilsson.

– Våra skolpolitiker är väldigt engagerade och vill skapa framtidens kommun även inom skolområdet. Det är roligt och det händer mycket och fort. Det är fantastiskt spännande med vår nya skola, både vad gäller det nya arbetssättet och den nya fysiska miljön.

– Det man vill med en ny skola är att skapa en ny lärmiljö och införa en modern pedagogik. Man vill förnya den gamla skolan, helt enkelt. Detta blir ett jättelyft.

Nytt namn på skolan

Ombyggnaden av gamla Centralskolan är tänkt att leda utvecklingen mot nya arbetssätt även inom övriga skolor, med tonvikt på integration, tätt samarbete inom arbetslaget och större fokus på den tid lärarna lägger tillsammans med eleverna.

När Bråhögsskolan stänger efter vårterminen 2013 övergår nuvarande Centralskolan från att vara en 6-9-skola till en F-9-skola. Elever, föräldrar, medarbetare och medborgare, har inbjudits att delta i en namntävling.

På kommunstyrelsens arbetsutskotts möte den 28 januari spikades det nya namnet: Baldersskolan. Namnförslagets vinnare är Maja Adolfsson åk 5, Natasa Pancekov 8a, Alice Nilsson 7a och Julia Gardebäck 7a.

– Staffanstorp vill något nytt med sin skola och detta är första steget, med nya lärmiljöer och ett nytt sätt att arbeta tillsammans med eleverna. Lärmiljön ska kännetecknas av trygghet, arbetsro, allas lika värde och vara anpassad för att inspirera till ett livslångt lärande, säger Anne Björcke Nilsson.

– Detta kommer på sikt att genomsyra alla skolor i Staffanstorps kommun. Det är det nya sättet att lära sig, det är modernt och i linje med nya läroplanen från 2011.

Öppen kreativ lärmiljö

I den nya skolmiljön sker stora förändringar, med uppdaterad pedagogik och helt nya lärmiljöer. Det skapas även lokaler anpassade för fritidshem och en helt ny utemiljö. Den nya kreativa lärmiljön ska vara modern och flexibel och samarbetet mellan skolan och det övriga samhället ska utvecklas.

– Fokus kommer att läggas på att jobba ämnesövergripande. Eleven ska känna en klar tillhörighet i sitt arbetslag som ska utgöra en stor trygghet i skolan. Det är elevernas behov som styr, det kommer att ges möjlighet att arbeta i grupper oberoende av ålder, säger biträdande rektor Cia Dufwa.

– Arbetet ska genomsyras av musik och internationalisering som blir inriktningen på vår nya skola. Skolan ska vara tillgänglig även så att samhällets olika föreningar och organisationer har möjlighet att boka in sig kvällstid och helger för olika verksamheter som passar i lokalerna.

– Vi kommer till exempel att ha en scen kopplad till cafeterian och biblioteket som kan användas även på kvällar, helger och annan skolledig tid.

– Skolan kommer att vara öppen längre under dagarna eftersom vi har fritidsverksamhet. Lokalerna kommer att nyttjas av elever och andra under en större del av dagen än tidigare, säger Cia Duwfa.

Mer pedagogtid för eleverna

En av de viktiga förändringarna i den nya skolan är den utökade tid pedagogerna får med eleverna. Tiden lärarna haft lektion med eleverna har varierat, men är i snitt cirka 20 timmar av deras totalt 45,5 timmars arbetsvecka. Lärarnas arbetstid omfattar ett reglerat antal timmar i skolan, 35 timmar, samt en förtroendetid som kan användas både i skolan och i hemmet.

– På Baldersskolan ska lärarna tillbringa 28 av sina 35 reglerade veckotimmar i direkt arbete med eleverna, konstaterar Anne Björcke Nilsson. Utöver detta har de även 10,5 timmars förtroendetid för förberedelser, efterarbete och liknande.

– I grund och botten vill vi att lärarna ska tillbringa mer tid med eleverna för att öka måluppfyllelsen. För att uppnå detta har vi övervägt olika lösningar och nu konstaterat att vi inte behöver tillämpa en 40-timmarsvecka, utan jobbar vidare med ferietjänsterna, men med vissa förändringar.

För elevernas skull

– Det krävdes verkligen en fysisk förändring av skolan. Jag tror att den fysiska miljön blir jättefin, säger pedagogen och läraren Per Palmér. Vi vill ha in mera ljus och öppenhet. De gamla skolbyggnaderna framstår som ganska omoderna i dagsläget.

– Själva lärandet utvecklas hela tiden med modernare pedagogik och modernt lärande, alla har till exempel fått datorer och vi går mot ett alltmer digitaliserat samhälle.

– Ombyggnaden och att vi ska förändra vår roll i skolan som lärmiljö är ett annat steg. Det är olika bitar men de hänger samman. Vi är här för elevernas skull, så att det ska bli så bra som möjligt för eleverna och kännas tryggt för dem. Det är det viktigaste, säger Per Palmér.

FAKTA

Nya Baldersskolan tar ett helhetsgrepp på lärandet och blir en föregångsskola inom kommunen som ska leda utvecklingen mot nya arbetssätt även inom övriga skolor. Eleverna på skolan kommer initialt från nuvarande Centralskolan och Bråhögsskolan, men även delvis från Borggårdsskolan och andra skolor i kommunen. Den nya skolan ska erbjuda en helhetssyn på lärandet. Skolans medarbetare arbetar med barnen hela elevens skoldag för att skapa en trygghet i relationen mellan lärarna och gruppen.

När det behövs kopplas skolsköterska, socionom, specialpedagog och studie- och yrkesvägledare in. Skolmiljön är varierat anpassad med tanke på att alla barn är olika. Delaktighet för alla parter och utbildningskvalitet säkras, bland annat genom att både elevråd och föräldraråd är aktiva på skolan. Mentorssystemet utvecklas. Alla elever ska ha en mentor även i fortsättningen. Mentorernas uppdrag är att vara främsta länken med hemmet för att skapa en studiegång och social miljö där varje elev kan utvecklas optimalt utifrån sina behov och styrkor. Rent pedagogiskt arbetar lärare och medarbetare runt elevgrupperna med de kompetenser som behövs för en kvalitativ, trygg utbildning. Skolan är redan i dag uppdelad i tre arbetslag vilket gör att man inom den nya skolan ges större möjlighet att arbeta i grupper oberoende av ålder inom områden där det gynnar eleven.

Undervisningen är varierad och innehåller både arbetspass och lärandesituationer i större och mindre grupper. Modern teknik samt integration av ämnen och grupper är en självklarhet. Målet är att skapa medvetna ansvarstagande elever som förstår sin roll i ett snabbt och föränderligt samhälle.

Text & foto: Ivar Sjögren för StaffanstorpsAktuellt