Följ den politiska debatten här

Du kan följa kommunfullmäktiges sammanträde direkt via webben,  måndagen den 25 februari 2013, kl 18.00. Vid sammanträdet behandlas bland annat fastställande av verksamhetsområde för vatten, förvärv av fastigheter, motioner och medborgarförslag.

Allmänheten hälsas välkommen att närvara vid kommunfullmäktiges sammanträde i Rådhuset, sammanträdeslokal Bjällerup. Läs dagordning

Nu kan du även se kommunfullmäktiges sammanträde på läsplattor och i smartphones. Du kan också följa kommunfullmäktiges sammanträde i efterhand, från den 26 februari när webbsändningen är redigerad.

Länk till webbsändningen

FAKTA

Kommunfullmäktige beslutar i alla stora och övergripande frågor som rör kommunen och oss som bor här. Till fullmäktiges uppgifter hör bland annat att dra upp mål och riktlinjer för den kommunala verksamheten och besluta om kommunens organisation. Att fatta beslut till exempel om vad vi ska betala i kommunalskatt, var det ska byggas nya bostäder och hur mycket barnomsorgen ska kosta. Kommunfullmäktige beslutar också om kommunens budget och fördelar pengar mellan de olika nämnderna och verksamheterna. Som kommunmedborgare har du rätt att vara med och lyssna på fullmäktiges möten. De sammanträder i Rådhuset.