Antagande av detaljplan.

Ändring av detaljplan för Stanstorp 9:1, G:a Brandstationen har 2013-06-12 antagits av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 

Planens syfte är att ändra markanvändningen från allmänt ändamål till bostad, kontor och centrumverksamhet. Detta för att möjliggöra för andra verksamheter än statliga och kommunala (allmänt ändamål) inom planområdet.

Läs mer om det här