Snart byggstart för Vikhem

Inom kort börjar ett nytt mycket spännande bostadsområde växa fram i södra Staffanstorp – nämligen Vikhem. Först ska en ny bygata och park anläggas, och därefter kan byggföretagen sätta spaden i jorden och inleda den första byggetappen.

– Vi befinner oss i ett intensivt skede med upphandling av allmän plats och försäljning av byggrätter, säger samhällsbyggnadsingenjör Joel Sandler på Staffanstorps kommun. Först ska en park och en ny gata anläggas. Sedan, om ungefär ett år, kan byggarna komma till och bostäderna börja byggas.

– Vi upplever en stor efterfrågan i Staffanstorp och även i kommunen i övrigt för den här typen av boende. Även om konjunkturen är sämre än när planeringen av området inleddes så är intresset stort för att flytta till Vikhem. Detaljplanen vann laga kraft i april, vilket innebär att alla förutsättningar finns, området är klart att bebyggas.

Vikhem får spännande bostäder av varierande karaktär i kombination med bygator, små torg, dammar och parker. Plats skapas även för att mindre butiker, kontor, kanske kafé och förskola ska kunna etableras.
Målet är en hållbar trädgårdsstad med lummig grönska och trädgårds- miljöer, spännande parker, men ändå en viss täthet, uppbyggt med tanke på rörelse och möten i en levande gatumiljö.

Trygg livsoas

Vikhem ska bli en trygg livsoas med hemmiljö och varierade boendeformer som tilltalar olika generationer.
Fyra byggföretag har fått uppdrag att bygga cirka 75 bostäder i området i den första etappen. Det blir friliggande villor, radhus och stadsradhus.
Nästa byggetapp består av 55 till 60 bostäder och planeras starta 2015. Sista etappen befinner sig ännu i sin linda, arbete pågår just nu med över- gripande utredningar.

De fyra byggföretagen har valts ut efter en tävling.
– Vi genomförde en markanvisningstävling i två omgångar. I den första år 2010 skickade fjorton intressenter in skisser och angav ungefärlig prisbild. Vi gjorde en komplettering förra året och då deltog sex företag.
– Syftet med flera byggföretag är att skapa variation. De erbjuder olika slags produkter och skapar delområden av olika karaktär, säger Joel Sandler. Bygatan blir mera stadsmässig, ett område får glesare karaktär med friliggande villor, ett blir mera blandat med radhus, kedjehus och mindre flerbostadshus.

– Tanken är att byggföretagen inte ska konkurrera med varandra. De erbjuder olika typer av boenden. Vi har skapat en samverkansgrupp som diskuterar gemensamma frågeställningar, hur vi ska hitta samordningsvinster som till exempel gemensam marknadsföring.

Knyta an till byggtraditioner

Vikhemsvägen är idag en smal grusväg som ska byggas om till bygata med ny bebyggelse på båda sidor. Den nya bebyggelsen ska knyta an till den sydvästskånska byggnadstraditionen på landsbygden.

Vikhemsvägen ska asfalteras och en kombinerad gång- och cykelväg anläggas längs den östra sidan. Mellan gatan och gång-och cykelvägen anläggs ett grönt stråk med bland annat trädplantering.

Även tomtmark för sex fribyggarvillor har avsatts och man har gått ut med förfrågan till de främsta i tomtkön.

Torg och parker

Kommunen satsar stora resurser på de allmänna ytorna. Det ska finnas tre torgplatser i den nya etappen, miljöer som inbjuder till möten med möjlighet för verksamheter att växa fram.
– Verksamheter är ingenting vi ställer krav på idag, men när området är etablerat kanske det finns ett underlag och då ska inte utformningen sätta hinder i vägen, säger Joel Sandler.

Flera parker ska anläggas inom Vikhemsområdet. Vattenparken ska ligga utmed Kronoslättsvägen som en del av Vikhems rekreationsområde, Hagalidsparken anläggs öster om Staffansvallen och Fornlämningsparken anläggs i sydost. Stadsdelen ska integreras väl med Staffansvallen och med skolorna och med nya Hagalids park. 

Dammar, broar, soldäck och motionsstråk

Tre dammar ska anläggas som dagvattenmagasin för området. Dammarna ska få en organisk form som återkommer i bullervallen mot Kronoslättsvägen och i motionsslingan som ska löpa genom parken.

Vid två av dammarna, som alla har en permanent vattenyta, blir det generösa soldäck med fåtöljer i spanläge.
Det ska bli broar, cykelvägar och motionsstråk med fina möjligheter till hundpromenader.
Tanken är att bygga upp en hållbar struktur som ger möjlighet till ett tryggt och bra liv vad gäller bostad, rekreation och socialt umgänge. Inte bara villagator, utan ett område med verksamheter, en allmän plats som är meningsfull och kan underlätta för möten mellan människor.
De fyra byggföretagen kommer att visa upp sina bostäder på en gemensam webbsida och även så småningom uppföra särskilda visningshus.

Text: Ivar Sjögren