Stopp för dagvatten i reningsverket

Alla fastighetsägare i Staffanstorps kommun uppmanas se till så att deras spillvattenledningar inte är felkopplade och tar emot dagvatten. En sådan felkoppling ökar risken för källaröversvämningar och kan göra att reningsverkens pumpar slits ut i förtid.

Dagvatten är regnvatten, smältvatten och spolvatten som rinner från hustak, källartrappor, garagenedfarter, vägar och gator.

Spillvatten är det nya namnet på avloppsvatten – som ska ledas till reningsverket och renas.

– Våra spillvattenledningar är inte dimensionerade att även ta emot regnvatten och smältvatten. Ledningsnätet blir till sist överbelastat.

– En annan fara är att risken för källaröversvämningar ökar vid mycket regn, säger VA-ingenjör Brittmarie Ohlsson på Staffanstorps kommun.

Kommunen har undersökt varför det kommer in dagvatten i spillvattensystemet och hittat felkopplingar från stuprör, slitna ledningar, felkopplade källartrapps- och garagenedfartsbrunnar och läckage från uppsamlingsbrunnar av dagvatten som lett till inläckage i systemet.

– Många fastigheter har dagvattenledningar kopplat till samma avlopp, säger Brittmarie Ohlsson.

Alla fastighetsägare har eget ansvar för att allt vatten leds rätt och bekostar själva att åtgärder utförs inom fastställd tid. En del har redan underrättats om felaktigheter. Övriga berörda fastighetsägare underrättas fortlöpande.

– Tekniska nämnden har beslutat att fastighetsägaren får ett år på sig att göra omkopplingarna efter att de mottagit uppmaningen om åtgärder.

Det var under översvämningarna 2006 och 2007 som problemet upptäcktes.

– Enligt alla prognoser ska det bli allt intensivare regn i framtiden. Det blir blötare vissa perioder. Om detta vatten rinner med till reningsverken kan det få allvarliga konsekvenser, bland annat då vi kan behöva använda mer kemikalier för att rena vattnet.

Vid möten med fastighetsägare brukar kommunens VA-ingenjörer visa hur mycket som investerats i ledningsnät och pumpstationer.

– Det är viktigt att alla fastighetsägare som tänker dränera eller göra andra åtgärder på tomten hör av sig.

– Alla får efterhand samma krav att koppla bort dagvattnet från spillvattnet, säger Brittmarie Ohlsson.

Text:Ivar Sjögren