Budget 2014 inkl flerårsplan 2015-2016

Budget 2014 för Staffanstorps kommun är lagd så att resultatet ytterligare ett år kommer att bli positivt. Om bokslutet blir som förväntat blir 2014 det sjuttonde året i rad med positivt resultat.

Resultatet för Staffanstorp kommun år 2014 är budgeterat till 5 miljoner kronor. Detta kan synas vara mycket, men det är ”bara” 0,5 % av skatteintäkter, utjämning och statsbidrag. Ett positivt resultat behövs för att kompensera för inflationen. Inflationen skulle i annat fall urholka kommunens egna kapital. Skatteintäkter, utjämning och statsbidrag är beräknade till 983 miljoner kronor.

I budgeten för år 2014 finns reserver som uppgår till 10 miljoner kronor. Syftet med reserverna är att skapa ett utrymme för att kunna undvika panikåtgärder under året om exempelvis skatteintäkterna blir mindre än beräknat.

I budgeten finns bland annat medel avsatta för utökad timplan avseende matematik, IT satsningar i skolan samt stöd till anhöriga som vårdar närstående med demenssjukdom.

Investeringarna är beräknade till ca 80 miljoner kronor under 2014, varav 20 miljoner avser avloppsnätet. Kommuninnevånarna i både Hjärups- och Staffanstorps tätorter kommer också att märka av relativt stora satsningar på idrottsplatser och parkområden. Även lekplatser, gång-/cykelvägar, vägar och grönområden kommer att förbättras.

Läs Budgeten för 2014 med flerårsplan för 2015-2016.