Ökad trygghet för villaägarna i centrum

Ny pumpstation till vänster

En ny pumpstation med tre högeffektiva propellerpumpar står nu redo inför höstregnen för att säkra att Borggårdsdiket inte svämmar över igen som 2006 och 2007.

Den nya anläggningen fick sitt elddop vid ett kraftigt regn den 14 augusti i år, två veckor före invigningen.

– De tre pumparna gick igång av sig själva och fungerade perfekt, säger en nöjd VA-ingenjör Brittmarie Ohlsson på Staffanstorps kommun.

Dagvattnet från centrala Staffanstorp leds ut till Lomma via Gullåkra mosse, Dynnbäcken och Höje å. Under 2006 och 2007 drabbades hundratals villaägare i Staffanstorp av översvämningar i sina källare.

– Många dagvattenutlopp leder ut i Borggårdsdiket. 2006 kom ett snabbt häftigt regn som fyllde vattenmagasinen.

Borggårdsdiket svämmade över och vattnet fortsatte in i samhället. 2007 regnade det en längre tid med samma resultat, och vattnet gick då även baklänges vid Gullåkra och rann tillbaka in i samhället.

30 badkar per sekund

Tre propellerpumpar med hög kapacitet är idag installerade i den nya pumpstationen. En ny lucka förhindrar att vattnet går baklänges.

Pumpstationen drivs automatiskt med eget dieselkraftverk och är inte beroende av elnätet för att fungera.

– De tre nya pumparna kan pumpa ut 4 500 kubikmeter vatten i sekunden, vilket motsvarar 30 badkar vatten per sekund, säger Brittmarie Ohlsson.

Pumpstationen har byggts av Peab och är en investering på 29 miljoner kronor varav sex miljoner betalas av MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

– Vi kan inte garantera att det inte blir fler översvämningar, men vi har minskat risken för att regnvattnet i framtiden ska skada våra hem och bebyggelse i Staffanstorp.

Allt har ett samband

Det finns flera orsaker till översvämningarna 2006 och 2007.

– Det finns många gamla dräneringsledningar under åkrarna runt Staffanstorp som belastar dagvattennätet. Gamla ledningar ligger kvar under nuvarande bebyggelse. Vi har ett högt grundvatten i kommunen, den underjordiska Alnarpsströmmen passerar under oss. Allt har ett samband, säger Brittmarie Ohlsson och påminner fastighetsägarna om att koppla bort sitt dagvatten från spillvattnet.

Fastighetsägaransvar

Kommunen har undersökt orsaken till dagvatten i spillvattensystemet och på många håll hittat felkopplingar från stuprör, slitna ledningar, felkopplade källartrapps- och garagenedfartsbrunnar och läckage från uppsamlingsbrunnar som lett till inläckage av dagvatten i systemet.

Alla fastighetsägare har eget ansvar för att allt vatten leds rätt och bekostar själva att åtgärderna utförs.

– Alla fastighetsägare i kommunen, som fått information om felkoppling, måste ha arbetet klart nästa sommar. Tekniska nämnden har gett fastighetsägarna ett år på sig från det de tagit emot uppmaningen.

– Det är viktigt att alla hör av sig som tänker dränera eller göra andra åtgärder på tomten. Alla får efterhand samma krav att koppla bort dagvattnet från spillvattnet.

FAKTA

Dagvatten är regnvatten, smältvatten och spolvatten som rinner från hustak, källartrappor, garagenedfarter, vägar och gator.

Spillvatten är det nya namnet på avloppsvatten – som ska ledas till reningsverket och renas.

Text:Ivar Sjögren för StaffanstorpsAktuell