Riktlinjer tas fram för resor, konferenser och alkohol

Foto koncernpolicy

Riktlinjer läggs till vid revideringen av koncernpolicyn

Under hösten är Staffanstorps kommuns koncernpolicy planerad att tas upp för revidering. Denna policy omfattar såväl den kommunala verksamheten med samtliga resultatenheter som kommunala hel- och majoritetsägda bolag. Revideringen är planerad för att ta in nya internkontrollplaner samt för att anpassa dokumentet till ny lagstiftning inom de offentliga upphandlingslagarna.

– I samband med detta ges ett bra tillfälle att göra förtydliganden och lägga in ett helt nytt avsnitt om riktlinjer för vad som ska gälla vid resor, konferenser, alkoholkonsumtion med mera, säger Christian Sonesson, kommunstyrelsens ordförande.

– Vi tar till oss av de reaktioner som kommit efter programmet, bland annat på bristande tydlighet gällande traktamente/reseräkning och därför anser jag det vara viktigt att dra upp riktlinjer inom dessa områden, säger Christian Sonesson.

Nuvarande koncernpolicy finns att läsa på staffanstorp.se och den nya versionen kommer att offentliggöras så snart ett förslag är framtaget.

Kommentarer till programmet

I Uppdrag gransknings program den 2 oktober angående Staffanstorps Centrum AB:s deltagande i fastighetsmässan MIPIM förmedlas bilden att inga konkreta resultat kommit av mässan och att den interna konferens som genomförts inte varit särskilt omfattande. Den bilden är felaktig. 

Ett viktigt syfte med deltagandet har varit att presentera framtida projekt för potentiella exploatörer. Cirka 30 sådana presentationer genomfördes sammantaget under 2012 och 2013. Målet är framtida investeringar och därmed fler bostäder och bättre kommersiell service i kommunen.

Beträffande styrelsekonferenserna har bland annat följande frågor diskuterats: organisationsförändringar, IT-infrastruktur, kundtjänst, upphandlingsfrågor och frågor kring lagen om offentlig upphandling, bokslut, vindkraft, koncernens ekonomiska ställning efter försäljning av fastigheter, disposition av det egna kapitalet, utdelningspolicy, eventuella nedskrivningar av vissa byggnader, långsiktig finansiering, swap-avtal, likviditetsplan, finanspolicy, kapitalförvaltning, samordning med kommunen avseende VA- och IT-frågor, bredbandsstrategi och fiberanslutning, byggprojekt (Vikhem, Nordanå, Äppelhagen i Hjärup, Sockerstan), försäljningsstrategi för Magnolia Park och Åkertäppan, nyinvesteringar skolor, badhus med mera samt fastigheternas underhåll.

Diskussionerna har varit omfattande och upptagit större delen av den tid som inte varit ägnad åt mässan eller åt affärsmöten. Dels har diskussionerna skett i strukturerad form med föredragande tjänstemän och systematisk genomgång av frågorna, dels har diskussioner skett i samband med måltider, bilresor och så vidare.