Den oberoende granskningen är nu färdig

MAQS-granskningsrapport

Under måndagen redovisade advokat Bo Ransnäs MAQS Law Firms oberoende granskning av bland annat representationskostnaderna och regelverken kring dessa för kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Granskningsrapporten slår bland annat fast:

  • att inga oegentligheter har begåtts
  • att det saknas tydliga regelverk som stöd för de förtroendevalda och de anställda
  • att attesträtten varit utformad på ett icke tillfredsställande sätt
  • att det inte finns indikationer på privata inköp

Med anledning av vad som framkommit föreslås bland annat:

  • att ett representationsreglemente ska antas
  • att verifikat ska gås igenom och kompletteras i de fall de är bristfälliga
  • att en ny attestordning ska tas fram
  • att en kontrollplan ska införas för uppföljning av representation och attestering
  • att icke avdragsgill representation ska gås igenom

Christian Sonesson (M), kommunstyrelsens ordförande i Staffanstorp, avser att vid nästa kommunstyrelsesammaträde den 11 november lägga fram ett förslag med en policy för intern och extern representation. Han kommer också att föreslå ändringar av gällande attestreglemente.

Den nya representationspolicyn ska behandlas av kommunfullmäktige den 2 december och börja gälla från och med årsskiftet, för såväl kommunen som dess bolag. I väntan på antagandet kommer Christian Sonesson att tillämpa de principer som MAQS Law Firm föreslår vad gäller representation och han uppmanar även andra beslutsfattare i kommunen att göra detsamma.

Pierre Sjöström (S), kommunstyrelsens 2:e vice ordförande tycker att det är bra att Staffanstorps kommun nu landar i en policy som reglerar kommunens representation framöver. Han tycker också att det är viktigt att implementera den i organisationen så att alla känner till vad som gäller.

Pierre Sjöström har också tagit initiativ till att ett av kontrollmomenten i Staffanstorps kommuns kontrollplan för 2014 ska vara att den nya policyn följs upp.

 

Eftersom innehållet är av politisk karaktär har kommentarsfunktionen stängts av då det inte är politiker som besvarar kommentarerna utan tjänstemän.