Nytt bostadsområde nära naturen

Vikhemsområdet Foto: Avitech

Park, motionsslinga, nära till upplevelser i naturen! Bostäderna i det nya spännande området Vikhem i Staffanstorp ska börja byggas i vår, men redan nu är markarbetena i full gång.

– För enskilda invånare är kanske inte va-ledningar och gator det mest intressanta, utan det mest spännande är när bostadshusen börjar byggas, säger Joel Sandler, exploateringsingenjör i Staffanstorps kommun.

– Men det som bereds i vinter är de allmänna platser som är en grundläggande förutsättning för ett utbyggnadsområde; park, dagvattendammarna, gator, gång och cykelbanor, träd, torg, belysning, va-ledningarna – allt i närmiljön som är kommunalägt och där människorna ska vistas.

Det är danskägda företaget Barslund AB som fått entreprenaden att anlägga de kommunalt ägda delarna. Under hösten och vintern görs markarbetena i Vikhem klara och i maj ska området stå redo för fem byggföretag att börja uppföra nya friliggande villor, radhus och stadsradhus.

– De har startat sitt arbete med att schakta och flytta runt stora jordmassor i området för att anlägga dagvattendammarna och parkstråket i norra delen, berättar Joel Sandler.

– Samtidigt håller vi, byggarna och kommunen, på att tillsammans ta fram en marknadsföringsplan för de nya bostäderna, där vi även ska sälja in Staffanstorp som helhet.

Säkra överfarter

Anders Johansson är Staffanstorps kommuns byggledare på plats. Han berättar så här om läget:

– Vi håller på med va-arbetena, vi går fram med dagvatten- och spillvattenledningar och vi gör en helt ny gatuanslutning ute på Kronoslättsvägen där nya gatan ska gå in i området. Här skapar vi litet förhöjningar och gupp så att det ska bli säkra överfarter för cyklister och gångtrafikanter.

– Vi har även terrasserat upp ytorna där villorna ska ligga och gjort två dagvattenmagasin som ska ta hand om allt dagvatten.

– Vi drar fram anslutningar till varje villa och radhus, så att dagvatten, spillvatten, vattenavslutning och el går in på samma ställe.

– Vi har byggt bullervallar ut mot Kronoslättsvägen. Bort till Hagalidområdet finns en befintlig bullervall som vi förlängt.

– I maj ska vi vara så klara att byggarna kan börja och när de har byggt färdigt går vi in och färdigställer.

Vikhem får 75 nya bostäder i sin första etapp. Andra etappen med ytterligare 55-60 radhus och villor beräknas starta 2015. Sista och tredje etappen befinner sig ännu i sin linda.

Fribyggaranda

– En spännande del av arbetet är fribyggartomterna. Kommunen ska sälja sex fribyggartomter i området och vi har nu gått vidare med fyra intressenter från den kommunala tomtkön. De är fyra par som träffas och pratar om gemensamma problem och frågeställningar: hur tänker ni, vilken husleverantör har ni valt, med mera. Det är en intressant process att följa.

– Det är roligt att kommunen kan förmedla tomter och spännande att få uppleva den nybyggaranda som finns hos fribyggarna, säger Joel Sandler.

Text:Ivar Sjögren