Satsningar på barn

Flera stora investeringar inom förskola och skola görs av kommunen under 2014. Satsningarna sker främst inom IT, på sommarskola samt på vidareutbildningar för personal.

– Vi vill ta ett samlat grepp om kvalitetsarbetet i förskolorna genom en rad beslut där vi lyfter fram det pedagogiska ansvar som förskolan har, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Nino Vidovic (M).

Ny avancerad IT-utrustning

På IT-sidan investeras en miljon kronor i nya digitala läsverktyg, läsplattor och AV-utrustning för förskolan. En förstärkning sker även inom klass 1-5.

– Det blir en grund som kommer att underlätta för barnen även i framtiden. Det är viktigt att barnen får vara barn i förskolan, det får inte vara för stort lärfokus. Samtidigt är det angeläget att förbereda barnen inför skolgången. Här är de digitala hjälpmedlen väldigt bra eftersom all inlärning på den här nivån bör ske på ett lekfullt sätt. Läsplattor väcker barnens nyfikenhet på kunskapsinhämtning.

Naturligtvis ingår även mjukvarustöd från Digiteket, som en lär- och stödfunktion för personalen, säger Nino Vidovic.

AV-utrustningen består av ett stativ på hjul med ett höj- och sänkbart whiteboard som även är en pekskärm med projektor och interaktiv skrivtavla.

– Det är som en förvuxen Ipad på högkant, förklarar IKT-strateg Mattias Thorsen. När man kopplar en dator eller läsplatta till skärmen fungerar den som en interaktiv tavla med högtalare.

Många förskolor har Ipads i verksamheten med en teknik för trådlös överföring av bild och ljud. Alla kan skicka upp sina foton, filmer och filer trådlöst till projektorn, var i byggnaden man än befinner sig.

– Alla kommunala förskolor får en sådan och de fristående får ekonomisk kompensation, säger Mattias Thorsen.

Sommarskola 2014

I år satsas 500 000 kronor på sommarskola som erbjuder kostnadsfri extra undervisning för elever som har svårt att nå målen.

Mellan åren 2007-2011 erbjöds sommarskola för barn i framför allt klasserna 8-9 som inte nådde målen i svenska, engelska och matematik i grundskolan. Det finansierades av Skolverket. 2013 återupptogs sommarskolan, men nu finansierad av kommunen och 2014 blir det en utökad fortsättning.

– I somras hade vi kort planeringstid eftersom beslutet togs så sent som i maj, säger Nino Vidovic. I år får vi mer tid att informera elever och föräldrar om möjligheten så att familjer kan planera bättre. Sommarskolan läggs vid terminsslutet samt strax före höstterminen och inte mitt i lovet, lovar Nino Vidovic. Alla behöver en sammanhängande ledighet. Sommarskolan är en frivillig, kostnadsfri intensivundervisning i små grupper.

– Om en elev riskerar att inte nå målen är rektor skyldig att sätta in det stöd som krävs för att eleven ska nå fram. Det krävs ingen diagnos för att få extra stöd utan det är skolans skyldighet att i sin organisation ombesörja detta, säger utvecklingsstrateg Inga-Britt Henriksson.

Extra planeringsdag

Satsningen inom förskolan innefattar även en extra planeringsdag.

– Pedagogerna har ökade krav på sig att ge våra barn en verksamhet av god pedagogisk kvalitet. Mycket tid går åt till det praktiska arbetet, så för att klara de pedagogiska kraven har många kommuner ökat antalet planeringsdagar för sin personal i förskolan, säger Nino Vidovic och tillägger:

– Vi hoppas att alla föräldrar har förståelse för att pedagogerna har fått ökade krav på sig. Det är viktigt att föräldrarna vet att inga barn måste stanna hemma för att det är planeringsdag, utan kommunen är skyldig att tillhandahålla ersättningsplats för barnen under dessa dagar.

Utbildningsdag

Den 26 mars blir det en ny utbildningsdag för Barn- och utbildningsnämnden samt för cheferna från förskolan.

Dagen blir en kickoff där nämndens ledamöter och ersättare tillsammans med förskolecheferna får möjlighet att diskutera hur vi ska gå vidare i vårt gemensamma arbete. Även externa föredragshållare ska bjudas in, säger Nino Vidovic.

– Det ska handla om tre delar; förskolan i samhället, förskolan som en egen skolform samt mötet mellan pedagog och barn i dagens förskola.

Text:Ivar Sjögren för StaffanstorpsAktuellt

FAKTA

Digiteket erbjuder spetskompetens, omvärldsbevakning, råd och stöd och fortbildning inom digital kompetens, specialpedagogik och skolbibliotek.