Varning för is- och snöras

Istappar Foto: flickr.com av Hwan Hong

Enligt SMHI så ska en temperaturskiftning ske mot det varmare från och med lördag. Det innebär att snö och is på tak kan rasa ned då istapparnas och snömassornas tyngd ökar.

Ha uppsikt över snö och istappar när du går vid husväggar och balkonger

Istappar faller oftast rakt ner tätt intill fasaden medan isblock och snö oftast hamnar en bit ut från fastigheten. Se till att ha uppsikt både när du går nära en husvägg och en bit ut från fastigheten.

Enligt ordningslagen är det fastighetsägaren som har ansvaret för att se till så snö och is som riskerar rasa ned röjs. Avspärrning får endast ske i väntan och under röjning och röjning ska ske utan oskäligt dröjsmål.

Snöröjning och sandning av området runt din fastighet kan även åligga dig som fastighetsägare. Kontakta gärna din kommun kring vad som gäller kring din fastighet.

Läs Arbetsmiljöverkets råd för säkrare snöskottning vid takröjning av snö.

Räddningstjänsten uppmanar även fastighetsägare att beakta risken för takras om tyngden av snön på taket blir för stor. Gå gärna in på dinsäkerhet.se och läs mer.

FAKTA

Ordningslag (1993:1617)

Åtgärder till skydd för personer och egendom

3 § Brister på byggnader, ställningar, skyltar och liknande anordningar som medför risk för skada på personer eller egendom på offentlig plats, skall avhjälpas utan oskäligt dröjsmål.

Snö och is som kan rasa ned och skada personer eller egendom på offentlig plats skall utan oskäligt dröjsmål avlägsnas från tak, rännor och liknande anordningar. Detta skall ske på ett sådant sätt att det inte därigenom uppkommer risk för att personer eller egendom kommer att skadas.

Ansvaret för att åtgärderna i första och andra styckena vidtas vilar på ägaren eller den som till följd av nyttjanderättsavtal eller på någon annan grund är i ägarens ställe.

Text:Michael Marklund