Nya fribyggartomter i Hjärup

Nya fribyggartomter planeras i Hjärup invid Åkerslundshusen. Totalt förbereds för 47 villor och radhus i området. Populära Hjärup växer, först åt nordost och snart även mot sydöst.

I nordöstra delen av samhället bygger JM Åretruntbyn i två etapper. Nytt är att det i sydöstra delen av samhället nyligen skapats möjligheter även för dem som vill bygga sig något eget – så kallade fribyggartomter. Det är entreprenören Thomas Jönsson, som driver Zoogiganten i Lomma, som säljer tomtmark på den plats där det tills helt nyligen legat stora växthus.

Tomtmarken ligger i anslutning till de så kallade Åkerslundshusen och planläggs just nu för 29 fribyggda villor och 18 radhus i ett grupphusboende.

Framtida rondell

Markägaren är med och bekostar byggandet av de allmänna platserna, gatan, indragning av VA-ledningar och övrig infrastruktur. Mitt i området ska en liten park anläggas med en torrdamm för dagvatten.

– Jag köpte ursprungligen området för att odla grönsaker och skapa ett upplevelsecenter. Men det är för tuffa tider idag, säger Thomas Jönsson.

Ett samrådsmöte genomfördes i oktober med boende i området.

– Främst uttrycktes synpunkter över trafiksituationen på Lommavägen och i korsningen Lundavägen/Lommavägen. Enligt en trafikutredning har korsningen idag tillräcklig kapacitet, men inför framtiden kan det behövas en rondell och därför passar vi på att göra detta möjligt i detaljplanen i samband med exploateringen, säger planarkitekt Anna Fogelberg.

En arkeologisk undersökning har genomförts med mindre fynd som dock inte påverkar planeringen.

Undersökningen efter markföroreningar visar inte heller på något behov av sanering av området.

– Kommunen är positiv till bebyggelsen och tycker att det är ett bra läge för bostäder med goda kollektivtrafikförbindelser, säger Anna Fogelberg.

Text:Ivar Sjögren för StaffanstorpsAktuellt