Samråd, utställning och granskning av detaljplaner

Granskning av förslag till detaljplan för Hjärup 8:16 m.fl. Åkerslundshusen, Hjärup

Syftet med planläggningen är att möjliggöra för ny bostadsbebyggelse i kollektivtrafiknära läge på en gammal växthustomt i sydöstra delen av Hjärups tätort. Området utgörs av fastigheten Hjärup 8:16 m fl och omfattar ca 29 000 kvm. Planförslaget innebär bostadsbebyggelse på ca 50 bostäder lika fördelade mellan fribyggartomter och grupphus. Utöver bostäder omfattar planen gator för trafikförsörjning av området, samt parkytor för rekreation och dagvattenfördröjning. I översiktsplanen Framtidens kommun – perspektiv 2038 anges att området ska utvecklas till en varierad boendemiljö med 15-30 bostäder/hektar.

Läs mer

Utställning av förslag till detaljplan för del av Hjärup 4:2, Tågvägen, Hjärup

Syftet med planläggningen är att möjliggöra för ny bostadsbebyggelse i anslutning till Tågvägen i centrala delen av Hjärup. Förslaget omfattar 12 nya bostadshus i rad- eller kedjehusform, i upp till två våningar. I översiktsplanen Framtidens kommun – perspektiv 2038 anges att området ska utvecklas till en varierad boendemiljö med 15-30 bostäder/hektar.

Läs mer

Samråd kring förslag till detaljplan för del av Flackarp 2:9, Omformarstation, Flackarp

Planens syfte är att förbereda mark för en teknisk anläggning, som kommer att utgöras av en omformarstation och ett ställverk i Trafikverkets regi. Den snabba ökningen av tågtrafiken längs Södra Stambanan innebär att elkraftssystemet behöver förstärkas. Trafikverket planerar därför en ny omformarstation i Flackarp. Stationen kommer att omvandla ström åt järnvägsområdet. Planområdet är inte beskrivet i Framtidens kommun – perspektiv 2038 (översiktsplanen).

Samrådsmöte kring detaljplanen hålls kl 18.00 19e mars i Rådhuset, Staffanstorp

Läs mer

Samråd kring förslag till detaljplan för del av Stora Uppåkra 12:2 m fl, Hjärup NO etapp 2, Åretruntbyn

Planförslaget möjliggör en fortsatt bostadsutbyggnad i Hjärups nordöstra delar, inom ett område som är  ca 13 ha stort. Inom planområdet föreslås en varierad bostadsbebyggelse med ca 180 bostäder (drygt 25 bostäder/ha kvartersmark) fördelade på radhus, ”grändhus”, kedjehus och friliggande villor. Längs den nya gatan ”Parkallén” i söder tillåts bostäder kompletteras med mindre, ickestörande verksamheter. Utöver bostäder möjliggör planförslaget även uppförandet av en skola, en till skolan hörande idrottshall samt förskola. Dessa servicefunktioner föreslås placeras längs Parkallén, norr om Hjärups nya idrottsplats. I översiktsplanen Framtidens kommun – perspektiv 2038 anges att området ska utvecklas till en varierad boendemiljö med 15-30 bostäder/hektar.

Samrådsmöte kring detaljplanen hålls kl 18.00 26e mars i Hjäruplundsskolan, Hjärup

Läs mer

Granskning av förslag till detaljplan för Almlunda förskola, Kyrkheddinge 8:37 m fl, Kyrkheddinge

Syftet med planläggningen är att möjliggöra en ny förskola med sex avdelningar i östra delen av Kyrkheddinge, i nära anslutning till befintliga och planerade utbyggnadsområden. Den nya förskolan ska ersätta de befintliga förskolorna i Kyrkheddinge. I översiktsplanen Framtidens kommun – perspektiv 2038 anges att det finns behov av fler förskolor/skolor i Kyrkheddinge. En tomt strax norr om planområdet pekas ut som lämplig för förskola.

Läs mer

Synpunkter på planerna?

Detaljplanerna finns under tiden 2014-03-10 — 2014-04-07 tillgängliga på följande platser:

  • Rådhuset, Torget 1, Staffanstorp
  • Staffanstorps bibliotek, Blekingev 1, Staffanstorp
  • Hjärups bibliotek, Ämnesvägen, Hjärup
  • www.staffanstorp.se

Den som har synpunkter på detaljplanerna kan framföra dessa skriftligen till: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, Staffanstorps kommun,
245 80 Staffanstorp, eller till ­stadsbyggnad@staffanstorp.se.

Yttranden ska ha inkommit senast den 7e april 2014. Observera att den som inte senast under utställnings/granskningstiden har framfört skriftliga synpunkter på förslagen kan förlora rätten att överklaga beslut att anta detaljplanerna.