Staffanstorp lyfter till plats 82 från plats 133

Sunflower By Venkataramesh från Flickr.com

Tidningen Fokus har sedan 2006 gjort en Bäst-att-bo-rankning av Sveriges kommuner och vi  kan konstatera att Staffanstorp kommun har god utveckling och goda resultat.

Med hjälp av fem underkategorier och 45 variabler har allt från huspriser och arbetslöshet till bredbandstillgång och antalet sportanläggningar granskats.

Staffanstorps placeringar

 • Staffanstorp förbättrade sin totala rankning år 2014 till plats 82 från plats 133
 • Staffanstorp är i redovisningen år 2014 den sjätte bästa kommunen i Sverige att ha familj i
 • Staffanstorp är i redovisningen år 2014 den bästa kommunen i Skåne att arbeta i

Staffanstorp kommuns placering redovisas i totalrankningen med plats 82 (av sammanlagt 290 kom­­mu­ner) med referensen att man tidigare år (2013) hade placeringen 25. Detta är felaktigt då Staffanstorps placering år 2013 var plats 133 – inte plats 25.

Vid sam­tal med Handelshögskolan (som ansvarar för undersökningen) tillstår man att det gjorts en felredovisning för år 2014; en förväxling mellan Staffanstorp och Höganäs kommuner har skett av placeringarna år 2013 i jämförelsematerialet.

Bäst att bo 2014 har dessutom genomgått en större förändring sedan förra årets rankning och det går därför inte att dra några direkta slutsatser av en förändring i placering från 2013 för en enskild kommun.

Redovisning

Resultatet från Fokusrankningen redovisas nedan i komprimerad form för kommunerna Burlöv, Kävlinge, Lomma, Svedala och Staffanstorp samt tre andra skånska kommuner med höga rankningsplaceringar: Malmö, Lund och Vellinge. Först presenteras totalrankningen och därefter de fem olika delrankningar­na.

Totalranking

Kommun Att vara ung Att vara äldre Att ha familj Att arbeta Fundamenta Totalt +/-
  2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013
 Staffanstorp 146 119 236 209 6 143 14 93 79 149 82 133 +51
 Burlöv 35 190 97 267 147 262 85 247 36 224 70 260 +190
 Kävlinge 171 37 95 68 24 158 41 58 50 95 63 64 -1
 Lomma 140 5 96 86 23 87 16 26 56 43 56 18 -38
 Svedala 178 79 181 125 39 236 31 136 72 124 90 135 +45
 Malmö 11 118 9 249 133 246 15 158 1 78 25 207 +182
 Lund 1 2 6 7 1 8 32 23 2 7 3 4 +1
 Vellinge 233 21 73 51 10 128 23 14 46 33 64 26 -38

Kommentar

 1. Högst placerad i Sverige är Stockholms kommun, med Solna på andra plats och Lunds kommun på tredje plats.
 2. Som bästa skånska klättrare redovisas Burlövs kommun och Malmö Stad. Vid detta konstaterande måste man dock komma ihåg att de variabler som använts i stort sett är utbytta sedan föregående rankning (2013).
 3. Staffanstorp förbättrar sin rankningsplacering från plats 133 (2013) till plats 82 år 2014.

Att vara barn

Kommun Netto-migra-tion av unga Andel unga Hög-skole-lärare Fler-bostads-hus Nöjes-ställen Nöjes-livs-syssel-satta Ung-doms-arbets-löshet Totalt
Staffanstorp 271 255 3 198 273 229 54 146
Burlöv 90 100 4 38 52 154 189 35
Kävlinge 277 272 15 215 236 169 35 171
Lomma 273 289 9 199 275 223 6 140
Svedala 268 239 21 230 254 100 68 178
Malmö 3 21 19 4 16 9 193 11
Lund 5 1 13 8 81 37 24 1
Vellinge 288 286 37 278 206 83 20 233

Kommentar

 1. Staffanstorps kommun placerar sig på plats 146, det vill säga mitt i det svenska kommunkollektivet. Lunds kommun placeras på första plats i riket.
 2. Staffanstorps kommun har låga placeringar i fem av de sju kriterierna och höga placeringar i det svårbegripliga Tillgänglighet till antal lärare på universitet/högskola samt låga ungdoms-arbetslöshetssiffror.

Att vara äldre

Kommun Arbets-ställen kultur Syssel-satta kultur Antal kultur-arbe-tare Föränd-ring hus-priser Brukar-bedöm-ning Kost-nad äldre-om-sorg Kost-nad hem-tjänst Till-gäng-lighet läkare Antal läkare per capita Syssel-satta i sociala insat-ser för äldre Totalt
Staffanstorp 219 205 125 31 281 290 254 8 157 259 236
Burlöv 152 164 95 40 230 130 204 5 165 112 97
Kävlinge 152 131 81 47 76 276 219 21 126 148 95
Lomma 152 205 4 11 230 278 185 11 104 112 96
Svedala 152 171 187 52 135 254 193 22 185 259 181
Malmö 10 5 16 22 272 88 136 18 32 3 9
Lund 5 6 138 24 245 61 44 17 3 20 6
Vellinge 45 82 10 7 106 287 235 31 110 259 73

Kommentar

 1. Staffanstorps placering är den lägsta av jämförelsekommunerna.
 2. Låga placeringar för Staffanstorps kommun finns särskilt i kriterierna Brukarbedömning, Kostnad för äldreomsorg (inkl. hemtjänst) samt Sysselsatta i sociala insatser för äldre.
 3. De nyvalda kriterierna har medfört stora omkastningar i rankningen.

Att ha familj

Kommun Inkomst Jobbtill-växt Tjänst-mångfald Mobbning Befolknings-ökning Arbets-löshet Slutbe-tyg åk 9 Totalt
Staffanstorp 26 30 129 62 62 25 12 6
Burlöv 196 14 118 207 69 243 156 147
Kävlinge 28 98 79 186 51 15 38 24
Lomma 5 124 102 240 36 3 5 23
Svedala 41 217 100 16 80 30 49 39
Malmö 266 117 3 74 3 279 124 133
Lund 73 45 17 79 9 37 9 1
Vellinge 9 10 62 149 70 18 7 10

Kommentar

Staffanstorps kommun är den sjätte bästa kommunen i Sverige att ha familj i, med genomgående höga rankningsvärden i stort sett i alla variablerna.

Att arbeta

Kommun Till-gäng-lighet syssel-satta För-änd-ring till-gäng-lighet syssel-satta Netto nya före-tag Di-ver-sitet i yr-ken Diver-sitet i nä-ringsgre-nar Andel för-värvs-arbe-tande För-värvs-arbe-tande utom-euro-peer Andel hög-utbil-dade Krea-tiva klas-sen Kom-mu-nal-skatt För-änd-ring kom-mu-nal-skatt Arbets-ställen med tillgång till bred-band Totalt
Staffanstorp 13 27 57 99 81 49 34 23 63 4 3 243 14
Burlöv 11 23 159 175 204 283 122 84 109 15 19 126 85
Kävlinge 31 34 109 203 187 31 60 32 86 2 19 163 41
Lomma 16 30 76 136 207 18 55 4 9 9 19 146 16
Svedala 22 28 125 70 100 28 27 67 122 20 44 205 31
Malmö 21 25 3 12 2 290 225 18 12 50 32 9 15
Lund 23 33 6 44 125 287 191 2 4 41 59 45 32
Vellinge 34 24 53 94 104 97 75 19 29 1 2 261 23

Kommentar

 1. Staffanstorps kommun är högst rankad av kommunerna i Skåne, som en kommun att arbeta i, tätt följd av Malmö och Lomma.
 2. Variablerna som ligger till grund för denna del är i många avseende svåra att definiera och förstå.

Fundamentala variabler

Kommun Medel-tempe-ratur Befolk-nings-tillväxt Konsumenttjänster Till-gång

till flyg

Hus-pris Öppen-het, tolerans Ohäl-sotal Tillgång till bred-band Totalt
arbets-ställen  syssel-sättning
Staffanstorp 13 30 133 145 15 38 224 21 250 79
Burlöv 13 23 109 79 8 40 47 189 59 36
Kävlinge 7 31 72 76 31 48 224 32 170 50
Lomma 13 4 136 169 24 13 224 3 144 56
Svedala 30 56 141 158 25 55 163 17 160 72
Malmö 1 9 3 3 20 17 5 63 9 1
Lund 3 17 11 17 30 26 5 11 42 2
Vellinge 3 79 67 84 28 10 109 3 263 46

Kommentar

Flera av variablerna är svårbegripliga och i vissa fall är det svårt att se och tolka sambandet mellan variabeln och begreppet ”BästAttBo-kommun”.