Hjärup växer och utvecklas

Hjärup NO Sammanställning 2014

Nyligen invigdes den nya toppmoderna fotbollsanläggningen Uppåkravallen med nytt klubbhus för Uppåkra IF, två nya konstgräsplaner och en ny A-plan i gräs. Strax efter årsskiftet planeras startskottet för byggandet av en helt ny skola och idrottshall alldeles norr om fotbollsanläggningen. Senare under våren ska nya Hjärups park börja anläggas.

Norr om den blivande parken färdigställs nu de sista av cirka 150 bostäder i området Hjärup NO etapp 1 som av JM döpts till Trädgårdslunden.
Alldeles intill förbereds för Hjärup NO etapp 2 med ytterligare cirka 150 nya bostäder som ska omgärda den nya skolan (detaljplanen beräknas antas i oktober med byggstart 2015).

Hjärup NO etapp 3 med cirka 100-150 bostäder inom Hjärup mellan parken och etapp 1, är också på gång. Intill Jakriborg planerar Skanska
för 700 nya bostäder. I centrum har Bonum inlett det rivningsarbete som föregår uppförandet av det nya seniorboendet Hjärups Bocentrum.

Under hösten har Trafikverket inlett processen för att bygga ut järnvägen mellan Flackarp och Arlöv till fyra spår, detta för att öka järnvägskapaciteten. Järnvägen kommer att sänkas ner genom Hjärup för att minska påverkan från buller.

Ny skola och idrottshall börjar byggas vid årsskiftet

Snart kan skolbarn i Hjärup gå till en helt ny modern skolmiljö. Efter årsskiftet beräknas byggandet av den nya skolan och idrottshallen inledas på ett 19 000 kvm stort område.

– Hjärup växer starkt och det är framför allt barnfamiljer som flyttar in. Hjärups skola använder idag extra paviljonger för att få plats med sina elever, säger stadsbyggnadschef Pontus Borgstrand och planarkitekt
Katarina Jeraeus på Staffanstorps kommun.

Klar hösten 2016

Den nya skolan och idrottshallen kommer att gränsa direkt till Hjärups park och fotbollsanläggningen Uppåkravallen och beräknas stå klar hösten 2016.
Det blir en tre-parallellig F6-skola med möjlighet att i framtiden utökas med årskurserna 7-9 och förskola om det skulle behövas. Den nya idrottshallen blir fullskalig och kan användas även för större sporter på kvällstid och blir därmed ännu ett tillskott för föreningslivet i Hjärup.
Det var fastighetsbolaget Hemsö som vann upphandlingen och kommer att bygga och hyra ut skolan till Staffanstorps kommun. Företaget uppför och äger samhällsfastigheter med bland annat äldreboenden, skolor och
vårdinrättningar över hela landet. Hemsö har tidigare byggt och äger förskolan Kids2home i Hjärup.

I vår börjar parken växa fram

Till våren sätts skoporna i marken för anläggandet av första etappen av det nya natur- och rekreationsområdet Hjärups park. Parken anläggs på ett 10 hektar stort område i centrala Hjärup som en stor grön lunga alldeles intill både befintlig och planerad villabebyggelse. Den anläggs väster om Uppåkravallen och gränsar till Hjärupslundskolan i väster och till den nya skolan och idrottshallen i norr.

– Parken kommer att binda ihop samhället Hjärup på ett utmärkt sätt, säger landskapsingenjör Karl Andersson på Staffanstorps kommun som ansvarar för projekteringen och genomförandet och som med hjälp av konsultfirman C Stad & Landskap tagit fram ett gestaltningsprogram för den nya parken.

Pulkabacke och utescen

De boende i Hjärup har under årens lopp inkommit med önskemål till kommunen på vad de saknar i samhället. Dessa har legat till grund för gestaltningsarbetet av parken.

– Vi har först lagt de grova ramarna för hur parken ska se ut och därefter arbetat fram ett gestaltningsprogram. I slutet av augusti hade vi ett informationsmöte i Hjärupslundssskolan där gestaltningen presenterades
och hjärupsborna fick komma med synpunkter, berättar Karl.

– Hjärupsborna har bland annat efterfrågat pulkabacke, utescen samt motionsslinga. Flera av dessa önskemål har vi kunnat ta med i planeringen. Det ska anläggas en fin pulkabacke i norrläge för att snön ska ligga så länge som möjligt, det blir två stora grönområden där
det blir möjlighet att fira både valborg och midsommar och en utescen för både musik och friluftsteater.

Park för alla

Området ska fungera som en vardagspark för promenader, lek, motion, hundrastning, grillning och avkoppling. Det ska finnas en plats för alla.

– Vid utescenen blir grönytan något nedsänkt, inte riktigt en amfiteater men ändå med känslan av ett rum i rummet. Parken kommer även att innehålla två stora dagvattendammar för att hantera dagvattnet från Hjärups nordöstra delar och från Uppåkravallen.
– Dammarna ger parken två permanenta vattenspeglar och kommer även att innehålla gradänger, en bro, en fontän och vackra blommande träd.
– Björk och lärk, som växer snabbt, planteras som amträd till basplanteringarna som består av stabila arter som ek och bok, träd som vi vet klarar klimatet. Vi försöker efterlikna de naturliga systemen så långt som möjligt. Sedan kryddar vi med till exempel plataner, rhododendron, körsbär, metasequoia och rödbladiga bokar för att skapa litet utropstecken längs slingorna, beskriver Karl.

Motionsslingor och utegym

Även två träningsslingor är inplanerade.
– Det blir en kort och lättillgänglig på 1-1,5 km som även passar funktionshindrade eller äldre, samt en något längre som leder upp över kullarna i parken så att motionären kan utmana sig själv litet.
– Tanken är att det ska kunna anläggas ett utegym uppe på kullen i östra delen med en vy ut över de öppna ytorna och dammen.

Parkens gång- och cykelvägar kopplas ihop med de befintliga och planerade vägarna i de omkringliggande områdena och därmed blir parken tillgänglig från alla väderstreck.

– Vi har även lämnat utrymme för så kallade utvecklingsytor där det kan läggas in hundrastplatser, lekplatser, tennisbanor, med mera, litet längre fram i tiden. Men först ska vi ge parken möjlighet att växa till sig och etablera sig så att vi inte sliter för mycket på ytorna i början. Första delen av Hjärups park börjar anläggas i vår. Därefter ska de västra delarna detaljprojekteras innan den anläggningen kan påbörjas.

– Det är många projekt som ska samarbeta på liten yta. Vi vet ännu inte när hela parken kan står klar eftersom det är ett stort parkområde som ska skapas. Men anläggningsmaskinerna startar i vår, avslutar Karl
Andersson.

Text. Ivar Sjögren