Minska risken för översvämning

Felkopplade ledningar är vanligt och kan få svåra konsekvenser. Därför är det viktigt att alla fastighetsägare kontrollerar att de har korrekta kopplingar av dag- och spillvatten.

Arbetet med tillskottsvatten är inte unikt för Staffanstorps kommun, detta är något som uppmärksammats i Sveriges VA-kommuner. Många kommuner har antingen startat arbetet med bortkopplingen av tillskottsvatten eller ligger i startgroparna. Staffanstorps kommun har undersökt orsaken till de stora översvämningar som skett i Staffanstorps tätort de senaste åren. En av orsakerna är felkopplade ledningar hos privata fastighetsägare, både villaägare och ägare av större fastigheter.
Ofta känner fastighetsägaren inte till att ledningarna på tomten är felkopplade.

– Alla fastighetsägare måste se till så att dag- och spillvatten leds rätt och inte blandas samman genom felkopplingar, säger VA-ingenjör Brittmarie Olsson i Staffanstorps kommun.

Fastighetsägarna har eget ansvar fram till tomtgränsen. Det betyder att de ansvarar för att vattnet leds rätt, men även att de bekostar att ledningarna dras rätt på den egna tomten fram till förbindelsepunkten där Staffanstorps kommun tar över ansvaret för uppsamling och bortledning av dagvattnet.

– Alla är välkomna att kontakta oss på VA-verket för råd och hjälp, säger Brittmarie.

Ökar risk för översvämning

Felkopplingar kan leda till att dagvatten från stuprör, slitna ledningar, felkopplade dräneringsledningar eller felkopplade brunnar i källartrappor och vid garagenedfarter läcker in i spillvattensystemet som leder till reningsverken.

– För mycket nederbördsvatten i spillvattenssystemet leder till ökad belastning på ledningsnät, pumpstationer och reningsverk. Detta ökar risken för allvarliga källaröversvämningar med ökad miljöbelastning som följd. Därför är det viktigt att vi alla hjälps åt så att risken för översvämning minskar, säger Brittmarie.

Projekt på gång

Ledningsrenovering av kommunens ledningar har påbörjats i Författarbyn med start i Forsbergs-, Lorenz Nils- och Lenngrens väg. Nästa etapp blir Lagerlöfs väg och delar av Rudolph Bååths väg.

– När det gäller tillskottsvatten så fortsätter vi med de redan undersökta områdena och vi kommer inom snar framtid att undersöka fastigheter i delar av Hjärup, avslutar Brittmarie.

Fakta

Dagvatten = regnvatten, smältvatten och spolvatten som rinner från hustak, källartrappor, garagenedfarter, vägar och gator.
Spillvatten = det nya namnet på avloppsvatten som ska ledas till reningsverket och renas.

Text: Ivar Sjögren för StaffanstorpsAktuellt