Förenade Care AB tar över driften av Magnoliagården

Magnoliagården. Foto: Staffanstorps kommun

Socialnämnden i Staffanstorps kommun har fattat beslut i upphandling av vård- och omsorgsboendet Magnoliagården. Det drivs sedan april 2009 på entreprenad av Attendo Care AB. Enligt beslutet kommer Förenade Care AB att överta driften av Magnoliagården från och med 1 januari 2016.

Staffanstorps kommun har genomfört upphandling av Magnoliagårdens vård- och omsorgsboende. Utöver upphandlingsunderlagets obligatoriska kvalitets- och ska-krav har särskild vikt lagts vid två utvärderingsområden som omfattar vårdtagarens delaktighet och självbestämmande samt socialt stöd och aktiviteter.

Efter att utvärderingen av samtliga utvärderingskriterier för respektive anbud genomförts blev den slutliga utvärderingspoängen den samma för samtliga tre anbud. Det har således inte varit möjligt att skilja anbuden åt, varför deras inbördes rangordning har avgjorts med lottning i enlighet med beskrivet förfarande i Anbudsutvärderingen.

Beslutet innebär en verksamhetsövergång. Socialnämnden betonar vikten av personalkontinuitet vilket innebär att krav ställts på att anställda på Magnoliagården erbjuds fortsatt anställning.

– Jag är mycket nöjd med den nya upphandlingen som bland annat stärkt de äldres delaktighet och självbestämmande, säger Liliana Lindström, socialnämndens ordförande.

– Jag är glad att vi i fortsättningen får arbeta med Förenade Care som förutom det vi krävt också är unika i vård och omsorgsbranschen genom sin trippelcertifiering inom arbetsmiljö, kvalité och miljö. Jag kommer att bjuda in dem till Socialnämnden så att Förenade Care får möjlighet att presentera sig för hela nämnden, säger Liliana Lindström, socialnämndens ordförande.

Magnoliagården är ett särskilt boende i centrala Staffanstorp som invigdes år 1995. Här finns 82 lägenheter fördelade på åtta gruppbostäder i tre olika, närliggande fastigheter. Fyra av de åtta gruppbostäderna är inriktade på boende med olika demenssjukdomar. Lägenheterna består av ett rum med trinettkök och stort badrum. Undantag är lägenheterna på Blekingevägen 2 som inte har eget kök. Tillgång till allmänna, gemensamma utrymme finns på alla gruppbostäder och i anslutning till fastigheterna finns små trädgårdar. Magnoliagården ligger på Norregatan/Blekingegatan i Staffanstorp.

Kontakt

Liliana Lindström, socialnämndens ordförande, 0709-35 17 04, liliana.lindstrom@staffanstorp.se