Hårdgjorda ytor i trädgården kan påverka vattenkvaliteten i Segeån

Dagvattenrör Segeån Foto:Segeåns Vattenråd

Att hårdgöra sin trädgård är väldigt inne, och snyggt om plattläggningen hålls fri från ogräs. Många väljer att använda ogräsbekämpningsmedel för att hålla snyggt.

När det regnar spolas bekämpningsmedlet med i dagvattensystemet, där nästan allt dagvatten utan någon rening rinner rakt ut i närmaste vattendrag (Segeån, Risebergabäcken, Spångholmsbäcken, Torrebergabäcken, eller annat biflöde, Höjeå i Lund). Många bekämpningsmedel bryts ned väldigt långsamt och är skadliga för växter och djur i ån. Lite bekämpningsmedel i trädgården kan tyckas försumbart, men år 2013 såldes faktiskt 643 ton bekämpningsmedel till hushållssektorn.

Det bästa är givetvis att hårdgöra så lite som möjligt samt undvika att använda kemiska bekämpningsmedel i trädgården. Om du ändå vill ha hårdgjorda ytor, tänk på att lämna bevuxna genomsläppliga ytor emellan plattläggningarna, och innan regnvattnet når ut till gatan eller dräneringsbrunnar. Använd gärna miljövänliga alternativ för ogräsbekämpning; rensa för hand eller använd t.ex. gasolbrännare.
Om bekämpningsmedel ändå behöver användas, tänk på att:

  • följa anvisningarna på förpackningen och inte överdosera!
  • bekämpa ej före regn eller bevattning
  • bekämpa ej i blåsigt väder – medlet kan transporteras med vinden

Hårdgjorda ytor ger även ökad volym dagvatten som når ut i vattendragen, vilket ökar risken för översvämning.

Att hårdgöra sin trädgård innebär att man lägger plattor eller till exempel asfalterar i sin trädgård.

Text & Foto:Segeåns Vattenråd