Staffanstorps kommun kartlägger riskområden

Träd och himmel. Foto: Johanna Liwenborg

Förorenade platser där ämnet PFOS spridits kan hota grundvattnet och därmed vårt dricksvatten. Staffanstorps kommun har därför genomfört en grundlig kartläggning av i vilken utsträckning ämnet använts i vår kommun.

– PFOS är ett otäckt ämne vars verkningar inte varit kända så länge. Det lagras i kroppen och bryts aldrig ner. Vi har därför undersökt om det kan finnas platser i vår kommun som behöver saneras, säger miljö- och byggchef Charlotte Leander på Staffanstorps kommun.

Den kemiska bindningen mellan kol och fluor är en av de starkaste som finns och bryts bara ner vid väldigt höga temperaturer.

Ämnet heter perfluoroktansulfonat men förkortas PFOS. Det är högfluorerat och kan användas för att bilda vatten-, fett och smutsavvisande ytor. Ämnet har därför länge funnits som den viktigaste beståndsdelen i brandsläckningsskum, rengöringsmedel samt impregneringsmedel.

PFOS tas upp av levern och blodet samt kan överföras från moderkaka till foster och via modersmjölken till spädbarnet. Ämnet kan skada reproduktionen och troligen leda till cancer. Det är sedan några år förbjudet inom EU och USA.

Tre riskområden

Civilingenjör Joakim Andersen fick i vintras som examensarbete på Lunds tekniska högskola uppdraget av Staffanstorps kommun via Miljöbron, en ideell organisation som fördelar projekt mellan uppdragsgivare och studenter, att kartlägga vilka områden som skulle kunna vara förorenade av PFOS.

– Jag har inte genomfört provtagningar och borrningar, utan gjort en orienterande studie och utgått från geologiska kartor, intervjuer och jämförelser med andra studier, säger han. Mitt arbete handlade främst om att se vilka förhållanden som finns där medlet använts, ta reda på vilka kvantiteter som använts samt om jordarterna är lättgenomsläppliga så att medlet riskerar att sprida sig ut i grundvattnet.

I kartläggningen redovisas tre riskområden: gamla soptippen vid Vesum, Gullåkra avloppsreningsverk samt Räddningstjänstens brandövningsplats.

– Räddningstjänstens övningsplats är väldigt dominerat av moränlera som inte är särskilt genomsläpplig. Den mängd som släppts ut har därför troligen inte rört sig särskilt långt, eftersom moränleran ligger som ett skyddande lager. Så förutsättningen för spridning är dålig, vilket är positivt, konstaterar Joakim.

Sanering kan övervägas

Kommunens miljöchef tar miljöhoten på allvar. En sanering kan komma att övervägas.

– Den plats som skulle kunna vara aktuell för en provtagning är Räddningstjänstens övningsplats. Här kan finnas en hotspot med en koncentration som gör det motiverat med en sanering och det måste vi snarast gå vidare med och undersöka, säger Charlotte Leander.

– Vi ska inleda en dialog med Räddningstjänsten om hur vi ska jobbar vidare med den här frågan under hösten.

Värst nära flygplatser

Ämnet har utnyttjats av räddningstjänsterna i landet vid framför allt bekämpning av oljebränder och har använts främst vid övningar nära flygplatser.

Flera sjönära områden nära flygplatser i landet är därför idag hårt drabbade, främst Kallinge i Blekinge och Tullinge utanför Stockholm. Båda har flygplatser med övningsplatser för räddningstjänster. Här har de närboende i flera år fått i sig höga halter av PFOS via dricksvattnet.
Även i Sturupstrakten har ämnet läckt ut i näraliggande sjöar i sådan omfattning att fisk från dessa belagts med säljförbud.

Fråga alltid i butiken

PFOS används fortfarande på vissa håll i världen, vilket gör att importerade produkter än idag kan innehålla ämnet.
Även ämnen som ersatt PFOS har visat sig vara skadliga för hälsa och miljö.

– Det klokaste är att använda så få kemikalier som möjligt och att alltid fråga i affären vad impregneringen innehåller om ni ska köpa något som är vatten- eller smutsavstötande, säger Joakim Andersen. Om inte butiken vet detta måste man kräva att de tar reda på det.

Text: Ivar Sjögren för StaffanstorpsAktuellt.