Lärarförbundets skolranking är nu officiell

Varje år utser Lärarförbundet Sveriges bästa skolkommuner. Rankningen bygger på 14 olika kriterier. I kommunen ligger flera resultat kvar på tidigare nivåer. Däremot visade Staffanstorps kommun 2014 ett lägre resultat vad gällde genomsnittligt meritvärde och andel elever behöriga till gymnasiet och därför sjunker kommunen i rankingen från 13 till 78 plats. 

Sedan 2002 rankar Lärarförbundet Sveriges skolkommuner. Syftet är att sätta fokus på kommunernas viktiga roll som huvudmän för skolan. Till grund för rankingen ligger 14 kriterier under läsåret 2013/2014 som den fackliga organisationen anser vara viktiga för att bedöma skolans arbetsförutsättningar och resultat.

I Staffanstorps kommun ligger flera resultat kvar på tidigare nivåer. Däremot visade kommunen år 2014 ett lägre resultat vad gällde genomsnittligt meritvärde och andel elever behöriga till gymnasiet. Framförallt allt hade resultaten försämrats i relation till det förväntande resultatet, där hänsyn tas till socioekonomiska faktorer. Andelen elever som avslutade sina gymnasiestudier inom fyra år hade också minskat under 2014 och likaså andelen elever som gick vidare till högskolestudier.

Lärarförbundets rankning Bästa skolkommun, liksom andra rankinglistor där vi jämför oss med andra, inspirerar oss att fortsätta vårt arbete med skolutveckling mot goda resultat. Staffanstorps kommun har en stark vilja vara en bra skolkommun och satsar på framtiden.

Åtgärder och satsningar

De åtgärder som vidtagits sedan 2014 har riktats mot att vidareutveckla det systematiska kvalitetsarbetet samt det pedagogiska ledarskapet med professionsutveckling för alla yrkeskategorier i skolan. Vi har satsat på att stärka det coachande ledarskapet med inriktning på förändring.

Förstelärarnas uppdrag har förtydligats och kompletterats med andra insatser för att stärka det kollegiala lärandet.

Ett projekt pågår för att stärka fritidshemmets roll och fritidspedagogernas kompetens som ett komplement för att ge eleverna ökade förutsättningar att nå kunskapsmålen.

Staffanstorps kommun deltar, som en av tio kommuner, i SKLs pilotprogram ”Att leda för resultat”. Syftet är att utveckla förmågan hos skolhuvudmän att identifiera förbättringsområde, följa resultat, analysera och åtgärda dessa så att resultaten ständigt förbättras. Se nedan.

Leda för resultat

Nya utmaningar tillsammans med förbättringsarbete ställer höga kvar på skolan. Detta kräver kunskap om att leda och styra med moderna kvalitetsmetoder och öppna jämförelser samt annan data som speglar resultatet.

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har valt ut tio kommuner, varav Staffanstorps kommun är en, till ett pilotprogrammet ”Att leda för resultat”. Syftet är att utveckla förmågan hos skolhuvudmän att identifiera förbättringsområden, följa resultat, analysera och åtgärda dessa så att resultaten ständigt förbättras. Programmet har fokus på resultat, inkluderar chefer på alla nivåer i styrkedjan och bygger på ett gemensamt utvecklingsarbete som ger kollegialt lärande.

Ledningsgruppen för detta består av skolledare, utbildningsstrateger, verksamhetschef för Resurscentrum och skolchef. Staffanstorp kommuns arbete kommer att inriktas mot ökade matematikresultat. Utvecklingsarbetet kommer att pågå till hösten 2016.

Text: Stina Hansson