Staffanstorp växer så det knakar

Nybyggnation, mätning. Foto: Lisbeth Svensson

Mullrande schaktmaskiner och byggkranar som tornar upp sig mot himlen är ett tydligt tecken på både framtidstro och utveckling i en kommun.

Stora byggprojekt är i gång och planeras i både Staffanstorp och Hjärup. Nära 2 500 nya bostäder samt en ny skola förbereds inom kommunen.
Inom de närmaste åren ska 2 500 nya bostäder färdigställas i en exploatering med mångfald. Målet är att skapa attraktiva högkvalitativa boendemiljöer av alla kategorier för alla generationer medborgare, från barnfamiljer till seniorer.

På gång i Staffanstorp

Södra Stanstad

– Detta är ett alldeles nytt uppdrag vi fick från politikerna vid senaste mötet med miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, berättar stadsarkitekt Thomas Lexén. Då togs beslut att börja planera en förtätning av området vid gamla busscentralen samt nuvarande vårdcentralen. Staffanstorps kommun har köpt vårdcentralens fastighet och uppdraget är att utveckla området till en ny entré mot centrum.

– Tanken är att stadskärnan ska utvidgas med nya stadskvarter där vårdcentralen ligger idag, samtidigt som vi ger utrymme för en ny vårdcentral där den gamla busstationen låg.

Vikhem

Under sommaren har gator och parker gjorts klara i den del som kallas Vikhem III. Även Vattenparken utmed dammarna är färdig och lockar redan till sig flanörer.

Fyra byggföretag, Ekforshus/Anebyhus AB, Veidekke Bostad AB, Haak Stenhus AB och Sverigehuset AB bebygger den första etappen tillsammans med ett antal privata s k fribyggare, varav flera redan byggt färdigt och flyttat in i sina villor.

Nästa etapp är Vikhem II där allmän plats börjat anläggas och en lekplats planeras. Även här blir det fyra exploatörer; Eksjöhus, Optimala hem, Älvsbyhus samt en som ännu inte är helt klar. De startar sitt arbete i maj 2016 med att bygga villor, radhus, kedjehus.

– Det ska bli alla sorters hus, även hyresrätter som vi hoppas få in i slutet av etapp III.

För Vikhem IV pågår detaljplaneläggning, i vilken en förskola ingår. Därefter startar arbetet med att planera Vikhem V.

Sockerstan

Fastighetsbolaget Darjac Fastigheter AB kan bli först med att sätta spaden i marken på det gamla sockerbruksområdet.

– Entreprenören har för avsikt att förvärva kontorsbyggnaden till höger om grindarna och utveckla ett kvarter. De vill dels inreda den befintliga kontorsbyggnaden samt bygga nytt kring kvarteret, bland annat ett flerbostadshus i flera våningar. Ett föravtal är tecknat och nästa år påbörjas detaljplanen. Det planeras för ett 70-tal nya lägenheter.

Ny skola i norra Staffanstorp

– Vi ska ta fram en detaljplan och är hög prioriterat eftersom det gäller en skola vars verksamhet idag bedrivs i provisoriska lokaler. Många frågor måste genomlysas för att det ska bli bra. Det krävs utredningar av trafikförhållandena och hänsyn måste tas till barnens utemiljö. Troligt är att det går ut på samråd i februari och att planläggning sker under nästa år. Vi hoppas på byggstart halvårsskiftet 2017, säger Thomas Lexén.

Roos Park

I det tidigare koloniområdet Annero har det sedan länge planerats för seniorbostäder.

– Vi har gjort ett omtag med exploatören Roos Park AB. Totalt planeras för ett 100-tal bostäder och vårdboenden i Roos Park, säger Thomas Lexén. Förslaget beräknas antas första halvåret 2016, arbetet kan då starta i slutet av 2017 och i början av 2018 kan det finnas färdiga bostäder.

Hjärup blir mer stadsmässigt

Stora byggprojekt pågår även i Hjärup. Nära 1 500 nya bostäder planeras i dagsläget. Anläggandet av de nedsänkta fyra spåren genom Hjärup beräknas pågå åren 2017-2022. Uppåkraskolan byggs för fullt och ska stå klar hösten 2016.

– Hjärup växer kraftigt och det ställer högre krav på både tillgänglighet, service och estetik, säger Thomas Lexén.

Hjärup Nordost etapp 2

Detaljplanerna för de cirka 200 bostäderna på Hjärup nordost etapp 2 vann laga kraft under sensommaren. JM startar snart byggandet av första etappen.

Nu sker upphandling av entreprenörer för gator och va. Förhoppningsvis kan detta arbete, samt arbetet med parkmiljöerna, inledas kort efter årsskiftet. De första 24 husen ska vara klara för inflyttning i halvårsskiftet 2016.

Hjärup Nordost Etapp 3

Arbetet med detaljplan för etapp 3 pågår nu, totalt planeras här för 180 bostäder.

Åttevägen

Här planeras för strax under 100 bostäder, både radhus och friliggande villor samt två punkthus med hyresrättslägenheter i norra delen. Planen har överklagats och inte vunnit laga kraft. Entreprenörer är Stigborg Fastigheter, Skanska samt JM. Länsstyrelsen har nyligen beslutat upphäva detaljplanen på grund av formaliafel.

Åkerslundshusen

Här planeras totalt 50 bostäder bestående av fribyggartomter samt ett grupphusområde. Bebyggs av markägaren som anlitar egen entreprenör.

Äppelhagen

Byggstartar i höst med utbyggnad av gata och naturområde. Därefter ska ett 20-tal bostäder byggas. Bebyggs av markägaren som anlitar egen entreprenör.

Tågvägen

Tolv kedjehus uppförs av byggföretaget företaget Derome.

Hjärup Västerstad

Här planerar Skanska ett nytt område där gamla cementfabriken legat. Det blir en ny stadsmässig och attraktiv entré alldeles väster om tågstationen, intill Jakriborg. Planen är att i olika etapper bygga 850 nya bostäder samt olika verksamheter som affärer, caféer, restauranger och kontor.

Nordanå

40-50 friliggande småhus ska uppföras på ett område öster om Trelleborgsvägen, söder om järnvägen. Exploatör är inte utsedd.

Kyrkheddinge

Veidekke AB har ingått avtal med markägaren att uppföra ett 60-tal hus vid Bjällerupsvägen. Detaljplanen är klar att antas.

Text: Ivar Sjögren för StaffanstorpsAktuellt