Väl rustade att ta hand om barnen

Rönnbär Foto: Ludwig Sörmlind by: flickr.com

– Staffanstorps kommun har idag ansvar för ett 60-tal ensamkommande barn och det jobbet gör vi bra. Situationen är hanterbar, även om vi idag har ansvar för 50 procent fler barn än vi tecknade avtal för i somras, säger socialchef Maria Stellinger Ernblad.

Migrationsverket har nyligen räknat upp årets prognos för hur många ensamkommande barn som beräknas anlända till Sverige i år. Mellan 29 000 och 40 000 ensamkommande barn under 18 år väntas ha sökt asyl
här före årsskiftet. De nyanlända barnen fördelas till samtliga svenska kommuner. Staten skjuter till medel för att täcka kostnaderna.

– Vi har som princip att placera barnen i familjehem. Det ger störst trygghet och underlättar integrationen. Det innebär stora fördelar och är särskilt bra för mindre barn och yngre tonåringar. I en vanlig familjesituation lär sig barnen språket lättare och de lär sig också
mycket enklare hur det är att bo i Sverige, säger Maria Stellinger
Ernblad.

– Vi avtalade i somras med staten att ta emot 30 barn, men i nuvarande pressad situation tar vi emot fler barn än så. Migrationsverket anvisar ytterligare barn och vi ansvarar just nu för ett 60-tal ensamkommande barn och ungdomar. Antalet ökar kontinuerligt. Just nu anvisas vi ungefär tre nya barn i veckan, som vi placerar ut i familjehem, säger enhetschef Mikaela Troberg på Individ- och familjeomsorgen i Staffanstorps kommun.

Följer upp barnen

För att lösa boendefrågan köper en del av de skånska kommunerna in privata familjehemsplatser både inom och utom de egna kommunerna. Så gör även Staffanstorps kommun.

Detta sker via företag med kompetens att utreda, utbilda, stötta och handleda familjehemmen som därmed står redo att snabbt ta emot. Kommunerna har bara två dagar på sig att hitta en placering för varje anvisat nyanlänt barn.

– Merparten av de barn som anvisats till oss bor här i sydvästra Skåne, men även i övriga delar av regionen samt i angränsande landskap, säger Mikaela Troberg. Vi bär ansvar för dem oavsett var de är placerade. Vi gör besök, följer upp hur de mår och har det.

Ny lagstiftning på väg

Situationen kommer att ytterligare förändras inom en nära framtid. Förslag till ny rikstäckande lagstiftning i asylfrågan snabbehandlas just nu och en politisk överenskommelse har nyligen träffats över blockgränserna som innebär att alla svenska kommuner måste börja ta emot ett visst antal asylsökande, även vuxna och barnfamiljer.

– När det gäller våra skolor är vi väl rustade och kan självklart erbjuda skola till alla nyanlända barn inom kommunen. Vi har duktiga svenska- och andraspråkslärare och även väldigt bra modersmålslärare som kan undervisa i elevernas modersmål och ge den lagstadgade studiehandledningen när du är ny i landet, säger Maria Stellinger Ernblad.

– När det gäller bostadsfrågan blir det en utmaning eftersom Staffanstorp huvudsakligen är en villakommun. Men när vi får ansvar för att ta emot asylsökande får vi klara det också.

Många vill hjälpa

Ju mer flyktingkrisen utvecklas, desto fler samtal får Staffanstorps kommun från privatpersoner som vill hjälpa till.

– Vi välkomnar alla engagerade medborgare som vill göra en insats. Ett sätt är att resa till Trelleborg eller Malmö och hjälpa till eller skänka kläder och leksaker.

– För staffanstorpsbor som vill bli familjehem ber vi om överseende om utredningstiden blir lång, men vår arbetsbelastning är stor, säger Maria Stellinger Ernblad.

Staffanstorps kommun är berett att hjälpa utanför kommungränserna.

– Vi har erbjudit oss att ställa personal till förfogande för ankomstkommunerna Trelleborg och Malmö som är hårt belastade. Vi kan erbjuda fältassistenter som tar hand om ensamkommande barn på kvällar och nätter och kanske även någon socialsekreterare som kan avlasta under begränsade tidsperioder.

Text: Ivar Sjögren för StaffanstorpsAktuellt