Fortsatt hög kvalitet och trygghet i skolan

– Staffanstorps kommuns mål är att ligga i toppen i landet när det gäller elevernas skolresultat samt skapa trygghet och trivsel i varje skola. Jag är säker på att vi kommer att lyckas tillsammans med vår duktiga personal, säger barn och utbildningsnämndens (BUN) ordförande Nino Vidovic (M).

– Redan förra sommaren inledde vi ett stort antal förändringar med målet att säkerställa en skola i stabil toppklass. Det viktigaste idag är ett förstärkt fokus på goda skolresultat samt hög trygghet och trivsel för alla våra barn och elever.

– Vi följer och ger varje elev det stöd och stimulans de behöver, hela vägen från förskolan och genom hela skolgången. Vi har hög andel behöriga lärare, förstalärare och duktiga skolledare. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs för en framgångsrik skola, säger Nino Vidovic.

– Vi börjar redan i den viktiga förskolan och arbetar långsiktigt framåt. Den röda tråden är att ge eleverna trygghet och trivsel och bästa möjliga undervisning så att varje barn får de allra bästa förutsättningar att
utvecklas positivt.

Olika nivåer

Varje år utses landets bästa skolkommuner i olika rankinglistor för att sätta fokus på kommunernas viktiga roll som huvudmän för skolan.
Till grund för Lärarförbundets senaste ranking av ”Bästa skolkommun” ligger 14 kriterier från läsåret 2013/14 som ansetts viktiga för att bedöma
skolkommunernas arbetsförutsättningar och resultat.

Flera av Staffanstorps kommuns skolors resultat låg kvar på tidigare nivåer. Däremot visade Staffanstorps kommun ett lägre resultat 2014 vad gällde genomsnittligt meritvärde och andel elever behöriga till gymnasiet:
Därför sjönk kommunen i rankingen från plats 13 till 78 bland totalt 290 kommuner. Framförallt allt hade resultaten försämrats i relation till det förväntande resultatet inom det kriterium där hänsyn tas till elevers olika bakgrund. Andelen elever som avslutade sina gymnasiestudier inom fyra år hade också minskat under 2014 och likaså andelen elever som gick
vidare till högskolestudier.

Inspirerande väckarklocka

– Detta är en väckarklocka vi tar på allvar, samtidigt är det inte ett resultat som kommit som en överraskning, då det baserats på fjolårets betygsnivåer, säger Nino Vidovic. Jämför vi behörighet till gymnasieskolan, genomsnittligt meritvärde och andel som har godkänt i alla ämnen, så ligger vi fortfarande något över riks- och skånesnittet i absoluta tal. Men vi är inte nöjda. Vi siktar högre än så.

– Redan i år har betygssnittet återigen förbättrats väsentligt, vilket sannolikt kommer att återspeglas i redan nästa års rankinglistor.

Tidig rekrytering

En av de största utmaningarna för att nå målet är att rekrytera och behålla duktiga kompetenta och engagerade förskollärare, fritidspedagoger, lärare och skolledare.

– Vi arbetar systematiskt och långsiktigt med detta. Redan i höst deltar vi i ett projekt med övningsskolor. Vi tar emot lärarstuderande och framtida kollegor, säger skolchef Stina Hansson.

– De kommande tio årens utmaning är att bygga, utveckla och bibehålla en hög kvalitet. Vi ska skapa likvärdiga skolor men inte lika skolor. Vi ska arbeta strategiskt utifrån de nationella målen och kommunfullmäktiges mål och skapa en bra start i livet. Utbildning är ett prioriterat område i Staffanstorp. Redan nu arbetar vi med att utveckla vårt systematiska kvalitetsarbete, skapa gemensamma rutiner och processer samt kompetensutveckla våra lärare, rektorer och förskolechefer. Förstelärarnas uppdrag har förtydligats och kompletterats med andra
insatser för att stärka det kollegiala lärandet.

– Ett projekt pågår för att stärka fritidshemmets roll och fritidspedagogernas kompetens att ge eleverna ökade förutsättningar att nå kunskapsmålen. Vi ska förfina, förbättra och göra en bra skola bättre tillsammans där varje barn ska få det stöd och de utmaningar som behövs.

Pilotprojekt för förbättring

Staffanstorp och nio andra svenska kommuner har valts ut av SKL att delta i pilotprojektet ”Att leda för resultat”. Programmet har fokus på resultat och inkluderar chefer på alla nivåer i ett gemensamt utvecklingsarbete som pågår till hösten 2016. I gruppen ingår skolledare, utbildningsstrateger, verksamhetschef för Resurscentrum och skolchef.

– Vi ska identifiera förbättringsområden följa resultat, analysera och åtgärda dessa så att resultaten för eleverna ständigt förbättras, säger Stina Hansson.

Trygghet och trivsel

Samtidigt med goda resultat ska alla barn känna trygghet i skolan i Staffanstorps kommun och alla föräldrar ska uppleva trygghet för sina barn och med förtroende skicka dem till skolan.

– Det ska vi uppnå genom att säkerställa hög kompetens och hög vuxennärvaro, tydliga rastscheman och ett nytt effektivare digitalt system att rapportera kränkningar. Ingenting passerar, allt rapporteras så att BUN tidigt kan se mönster som kräver åtgärder. Den rutinen har vi inte
haft tidigare, säger Stina Hansson och Nino Vidovic.

– Det ska inte förekomma kränkningar och trakasserier utan vi ska erbjuda en trygg god lärmiljö och arbetsro i skolorna, understryker de båda. Våra barn och elever ska få en bra start i livet i Staffanstorps kommuns skolor.

Vad är kollegialt lärande?

Ett modernt uttryck för olika former av kompetensutveckling inom lärarkåren genom strukturerat samarbete och diskussion mellan kollegor som tillsammans granskar, analyserar och utvärderar både sitt eget och varandras dagliga arbete.

Foto: Mats Schöld Text: Ivar Sjögren för Staffanstorps Aktuellt