Lång handläggningstid av kraftledningsärende

Kraftledning. Foto: Lisbeth Svensson

Femton år har gått sedan Staffanstorps kommun första gången begärde att statliga Svenska kraftnät skulle gräva ner kraftledningen i norra Staffanstorp. Tre kommunstyrelseordförande har drivit ärendet och två regeringar har haft frågan på sitt bord.

– Processen har tagit alldeles för lång tid och ärendet har fortfarande inte avgjorts av regeringen. Det är svagt och beklämmande att man inte från både Svenska kraftnät och ytterst staten kan sätta sig ner och föra en dialog med oss så att vi kan få till en lösning, säger kommunstyrelsens ordförande Christian Sonesson.

Det var i början av 1960-talet som den stora kraftledningen drogs fram över fälten i norra Staffanstorp, över Gullåkra och vidare mot Kabbarp. Sedan dess har Staffanstorp vuxit och avståndet mellan kraftledning och bebyggelse minskat.

– Det rör sig om den stamledning som försörjer hela Malmö-området med ström norrifrån och som grenar ut sig till även Trelleborg och Lund. Den försörjer hela södra delen av Öresundsregionen och på goda grunder kan vi påstå att den kommer att belastas mer och mer.

Anger ingen prognos

Sedan 1999 har kommunen pekat på att kraftledningen av hälsoskäl måste grävas ner på sträckan förbi Staffanstorp.

Trots detta ansökte Svenska kraftnät 2001 om tillstånd att i ytterligare 40 år få fortsätta leverera ström till sydvästra Skåne i de 400 kV-ledningar som löper direkt förbi norra Staffanstorp.

Kommunledningen reagerade skarpt när det visade sig att miljökonsekvensbeskrivningen i Svenska kraftnäts ansökan inte tog upp den framtida strömlasten i ledningarna, utan angav bara 495 AMP som konstant strömmängd.

Inte heller idag har det statliga företaget presenterat en prognos för den sökta tillståndstiden.

– Svenska kraftnät har inte spelat med öppna kort vad gäller strömstyrkor och helt enkelt inte velat ange hur mycket ström man tänkt skicka genom ledningarna, säger Christian Sonesson.

Vill ha nedgrävning

Parallellt med stamledningen i norra Staffanstorp löper även Eons något lägre 130-kilovolts regionledningar. Även här har koncessionen (tillståndet) gått ut.

– Vi har sagt nej även till Eons ansökan om förlängning som har kommit in mycket senare. Vi bedömer både den regionala och riksledningens ackumulerade effekt och vi vill ha en samprövning eftersom båda samverkar i magnetfältet.

– Eftersom magnetfälten som skapas kring ledningarna är hälsofarliga vill vi gräva ner samtliga ledningar. Nedgrävning har skett på andra platser i landet, bland annat i Stockholmsområdet, så vi kan inte se att det inte är möjligt även här.

Hinder mot utbyggnad

Staffanstorp har även sedan länge pekat ut en utbyggnadsriktning mot norr och förutsatt att en ny prövning av kraftledningen skulle ta hänsyn till detta.

Men så har inte skett, önskemålet från kommunledningen stötte genast på patrull när Svenska kraftnät hävdade att en nedgrävning skulle kosta 60 miljoner kronor och att en flyttning på 150 meter för fem miljoner var tillräcklig.

– En förlängd koncession och en flytt av ledningarna 150 meter norrut, skulle innebära att de boende i Gullåkra by hamnar i farozonen, säger Christian Sonesson. Det skulle också betyda att en utbyggnad av tätorten Staffanstorp norrut inte är möjlig under den kommande 40-årsperioden.
Det är enorma mängder ström som går genom ledningarna som är på 400 kilovolt vilket är lika med 400 000 volt som multiplicerat med 495 ampere ger wattantalet. Det betyder att 198 000 000 watt konstant passerade förbi norra Staffanstorp redan 2001. Idag har strömlasten mer än fördubblats.
Allt pekar på att strömlasten i ledningarna kommer att fortsätta att öka i takt med att Sydvästskåne växer.

– Vi har inte sett några prognoser för framtiden längre än till 2016. Hur mycket ström som beräknas i ledningarna 2040 vet vi ingenting om och det oroar oss, säger Christian Sonessson.

Förlängs automatiskt

Svenska kraftnät kan helt lagligt fortsätta att leverera obegränsat med ström i ledningarna så länge ärendet inte avgjorts. En brist i lagstiftningen gör att koncessionen förlängs automatiskt så länge handläggningen av ärendet pågår.

Nu har ärendet handlagts av myndigheterna i snart 15 år och sedan tre år ligger frågan på regeringens bord.

Den senaste handlingen som utväxlades i ärendet var i mars 2014 då Staffanstorps kommun sände in sitt senaste yttrande avseende 400 kV-ledningen.

Sedan dess har det varit tyst. Det är snart 1,5 år sedan kommunen senast hörde någonting alls i frågan.

– Det är helt orimligt att ha det på det här sättet. Vi har lagt ner otroligt mycket tid på detta. Nu måste staten få till en dialog med oss och en lösning så att ledningarna grävs ner. Detta får inte vara en fråga om pengar, detta är en fråga om människors hälsa, avslutar Christian Sonesson.

Text: Ivar Sjögren för StaffanstorpsAktuellt