Följ den politiska debatten här

Du kan följa kommunfullmäktiges sammanträde direkt via webben, den 14 december, kl. 15. Vid sammanträdet behandlas bland annat kulturlyftet, motioner med mera.

Allmänheten hälsas välkommen att närvara vid kommunfullmäktiges sammanträde i Rådhuset, sammanträdeslokal Bjällerup.

Läs dagordningen >>

Du kan se kommunfullmäktiges sammanträde även på läsplattor och i smartmobiler. Du kan också följa kommunfullmäktiges sammanträde i efterhand, den 15 december när webbsändningen är redigerad.

Länk till webbsändningen >>

Öppet Medborgarcafé i Rådhuset

Kommunfullmäktiges presidium har beslutat att under en period hålla öppet Medborgarcafé i Rådhuset från klockan 16.00 och under tiden som fullmäktigesammanträdena pågår. Där visas sammanträdet via webb-sändningen, där kan du fika och träffa politiker, några av ersättarna i fullmäktige kommer att följa mötet från caféet för att samtidigt kunna svara på frågor eller ta emot synpunkter från besökarna. Gratis fika serveras utanför fullmäktiges sammanträdeslokal.

FAKTA

Kommunfullmäktige beslutar i alla stora och övergripande frågor som rör kommunen och oss som bor här. Till fullmäktiges uppgifter hör bland annat att dra upp mål och riktlinjer för den kommunala verksamheten och besluta om kommunens organisation. Att fatta beslut till exempel om vad vi ska betala i kommunalskatt, var det ska byggas nya bostäder och hur mycket barnomsorgen ska kosta. Kommunfullmäktige beslutar också om kommunens budget och fördelar pengar mellan de olika nämnderna och verksamheterna. Som kommunmedborgare har du rätt att vara med och lyssna på fullmäktiges möten. De sammanträder i Rådhuset.