Staffanstorps kommun anvisas nyanlända

Rönnbär Foto: Ludwig Sörmlind by: flickr.com

Enligt en ny så kallad anvisningslag som beslutades av Sveriges riksdag den 27 januari och som träder i kraft den 1 mars i år, är alla svenska kommuner skyldiga att ta emot ett visst antal nyanlända kommuninvånare.

Antalet nyanlända fördelas till varje kommun utifrån kommunernas förutsättningar vad gäller arbetsmarknadsförutsättning, befolkningsstorlek samt hur många man tidigare tagit emot.

Ingen kommun kan säga nej till att ta emot de nyanlända som är personer som fortfarande vistas på Migrationsverkets anläggningar men som beviljats asyl i Sverige.

Totalt ska 21 700 personer och deras anhöriga fördelas ut till landets kommuner. För Staffanstorps del innebär den nya lagen att kommunen ska ta emot upp till 99 nyanlända invånare i år. De nya invånarna kommer inte samtidigt, utan anvisas till kommunerna regelbundet under året. Det rör sig om både ensamstående och familjer. En ny integrationssamordnare inom kommunen får till uppgift att verka för att hitta lösningar tillsammans med de nyanlända, arbetsförmedling, näringsliv och ideella sektorn.

– Det är Arbetsförmedlingen som har hand om anvisningarna till kommunerna och som ansvarar för att en etableringsplan upprättas för varje ny vuxen kommuninvånare utifrån personens behov av studier, sysselsättning, praktik, etc, berättar Mikaela Troberg, enhetschef på individ- och familjeomsorgen för ensamkommande och nyanlända i Staffanstorps kommun. Svenska staten bidrar till kommunernas ökande kostnader genom att betala ut ersättning för varje mottagen nyanländ kommuninvånare.

Alla nyanlända kommuninvånare med etableringsplan får en statlig etableringsersättning via försäkringskassan och behöver inte försörjningsstöd från kommunen.

Text: Ivar Sjögren för StaffanstorpsAktuellt

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

8 kommentarer till Staffanstorps kommun anvisas nyanlända

 1. Vad menas med statlig etableringsersättning?
  Vad skall detta belopp räcka till? Hur länge betalas det ut?

  1. Hej Inga!
   Den som är ny i Sverige kan få etableringsersättning och det är pengar man får när man har en etableringsplan hos Arbetsförmedlingen. Om man har barn kan man också få etableringstillägg. Bor man ensam kan man få bostadsersättning. Etableringsersättningen beslutas av Arbetsförmedlingen och utbetalas av Försäkringskassan medan de kompletterande ersättningarna beslutas och utbetalas av Försäkringskassan.

   Etableringsplanen beskriver de aktiviteter som den nyanlände ska delta i för att så snabbt som möjligt komma i arbete. Vilka aktiviteter planen innehåller beror på den nyanländes behov, men den ska alltid innehålla svenskundervisning för invandrare (sfi), samhällsorientering och arbetsförberedande insatser (till exempel validering av utbildnings- och yrkeserfarenhet och praktik). Vid deltagande på heltid i etableringsplanen utgår etableringsersättning med 308 kr/dag (fem dagar i veckan). Detta ska räcka till försörjning fram till att man får ett arbete och blir självförsörjande.

   Kommuner som gjort överenskommelser med länsstyrelsen om att ta emot nyanlända för bosättning får en årlig grundersättning som motsvarar tio prisbasbelopp. Dessutom får kommuner, som tar emot nyanlända, en schablonersättning för varje nyanländ för de kostnader som uppstår kring bland annat bosättning, särskilda introduktionsinsatser inom skola, förskola, fritidshem, sfi, samhällsorientering och tolk. Även ersättning för vissa återstående kommunala kostnader för ekonomiskt bistånd är inkluderade i schablonersättningen.

   Du hittar mer information på Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans hemsidor.

   Med vänlig hälsning,
   Jennie Andersson, Staffanstorps kommun

 2. Tydligen ska de kommuner med flest svenskar börja med att ta emot flyktingar i första hand, Staffanstorp är en av dessa kommuner. Hur ska detta gå till, har vi så många lediga bostäder, skolor och jobb? Väntas det höjda skatter i kommunen?

  1. Hej Jimmy,
   Bor det svenskar i Staffanstorp? Jag trodde alla var skåningar 🙂

  2. Hej Jimmy!
   Det är Migrationsverket som har räknat ut fördelningstalet för de olika kommunerna utifrån olika kriterier, bland annat hur hög arbetslöshet som finns i kommunen. Det är sedan Arbetsförmedlingen som ansvarar för nyanlända med uppehållstillstånd vad gäller att hitta arbete, läsa SFI osv. Kommunen kommer att samarbeta med Arbetsförmedlingen kring de nyanlända, ett samarbete som redan har förberetts en tid för att det ska gå så smidigt som möjligt för alla inblandade. Det är politikerna som beslutar om ev. höjningar av skatter, och någon sådan diskussion har inte förts i denna fråga vad jag vet.
   Med vänliga hälsningar, Jennie Andersson, Staffanstorps kommun

 3. Hoppas verkligen kommunen informerar tydligt i god tid om var och när flyktingar ska flytta in, så det inte kommer som en överraskning för de boende intill !

  1. Varför då, kan man undra? Man får ingen info i förväg om andra grannar som flyttar in, och oavsett ursprung finns det trevliga och mindre trevliga individer. Jag behöver inte veta om det kommer flyktingar som grannar till mig.

  2. Hej Rasmus
   De nyanlända kommuninvånarna kommer att flytta till boenden i de befintliga bostadsbestånden. Såsom det gäller alla nyinflyttade kommuninvånare informeras inte grannar om det i förväg.
   Vänligen Jennie Andersson, Staffanstorps kommun