Snart kan Pihlängen börja bebyggas

Illustrationsplan Pihlängen

Snart kan de privata markägarna börja bebygga det nya bostadsområdet Pihlängen i Uppåkra sedan detaljplanen vunnit laga kraft vid årsskiftet. Här planeras för 150 till 200 nya bostäder.

På Pihlängen planeras för en blandad bebyggelse med friliggande enfamiljshus, radhus och kedjehus. De privata byggherrarna planerar att bygga ut området i etapper. Tidsplanen för området är ännu inte satt och det är inte klart när de första husen står på plats, men Staffanstorps kommun kan redan nu inleda projektering av de allmänna platserna, alltså förbereda för gator, parker, lekplats, VA, etc.

– En bullerskärm ska uppföras mot Lundavägen. Längs huvudgatan ska två parker anläggas, varav den ena ska hysa en lekplats i den norra delen.

– I områdets norra del kan det också bli aktuellt med en ny förskola, säger planarkitekt Katarina Jeraeus på Staffanstorps kommun.

Säkrare korsning

Korsningen mot Lundavägen ska byggas om för att bli mer trafiksäker och förbättra tillgängligheten till busshållplatserna för gående och cyklister.

En säkrare passage över Lundavägen ska skapas för de som tar sig från Bergströmshusen, Louiseberg och Pihlängen till den södergående hållplatsen. Busshållplatserna ska också rustas upp med nya bänkar, cykelställ och belysning. Detta arbete kommer att ske i ett samarbete mellan Staffanstorps kommun och Trafikverket.

Byggs i etapper

Det nya bostadsområdet uppförs intill äldre bebyggelse vid Pihls väg, Lundavägen och Bergströms väg och ska kunna nås direkt från Lundavägen samt från en ny huvudgata genom området som knyts till gamla Lundavägen i söder och Pihlängsvägen i norr.

Text:Ivar Sjögren för StaffanstorpsAktuellt