Engagerad personal identifierade kritiska områden

5-Yes-kommunerna (Burlöv, Kävlinge, Lomma, Svedala och Staffanstorp) samverkar i arbetet med kontinuitetshantering. Vård och omsorg i Staffanstorps kommun deltog. Syftet var att kartlägga de viktigaste funktionerna inom vård och omsorgs verksamhet.

Att samverka flera kommuner ger en vinst genom att varje kommun väljer olika områden att fokusera på och på så sätt kan man ha utbyte av varandras arbeten.

Kontinuitetshantering innebär att verksamheten ska ha gjort en riskidentifiering utifrån vilka samhällsviktiga funktioner som måste upprätthållas för att verksamheten inte äventyrar liv, hälsa och samhällets viktiga funktionaliteter och på så vis erhålls också en säkrare drift. Per definition är kontinuitet att ” Fastställa hur lång tid ett visst åtagande kan vara utsatt för avbrott utan att några allvarliga konsekvenser uppstår”. Kontinuitetshanteringsarbetet har gett vård- och omsorg bättre överblick över svagheter i verksamheten och vad som är kritiskt om det inte fungerar.

Arbetsmetoden som användes var att med delaktighet från medarbetare i verksamheterna identifiera vilka behov som finns. Detta då det är de som känner verksamheten bäst. Det viktiga var att använda begrepp och ord som beskriver vardagen i verksamheterna.

Arbetsmetoden sker på ett systematiserat sätt det vill säga ett systematiskt säkerhetsarbete och följer kvalitetssäkringen enligt ISO 31000 och 22301.

Verksamheten kom fram till tre områden som var kritiska och mest sårbara:

  • Stort behov av tillsyn på särskilda boenden för äldre, personalnärvaro får inte svikta
  • Kosten, de äldre måste få mat
  • Trygghetslarm i ordinärt boende där övergång till digital lösning är aktuell

– Där vi har mindre god förmåga har det tagits fram åtgärdsförslag. Personalen var kreativ och kom med egna lösningar säger Ingela Löfberg, vård- och omsorgschef. Det har gett oss bättre överblick över svagheter och vad som är kritiskt om det inte fungerar. Ett mervärde är ökad delaktighet hos medarbetarna. Alla har fått utbildning i kontinuitetshantering, även våra entreprenörer avslutar Ingela Löfberg.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) stödjer arbetet med kontinuitetshantering och har tagit fram ett stöd för systematiskt arbete för skydd av samhällsviktig verksamhet, där det finns vägledning för arbete med riskhantering, kontinuitetshantering och att hantera händelser.