Rensning och röjning i Sockerbruksparken

Sockerbruksparken, ett av våra grönaste rekreations- och naturområden, genomgår en lättare ansiktslyftning i vår.

– Under våren arbetar vi med rensning, röjning, beskärning och fällning av sjuka, svårt skadade och döda träd, berättar parkingenjör Karl Andersson.

En del buskage röjs också, främst för att inte skada grenar och buskar när vi fäller och tar ut träden. Arbetet utförs i vår och försommar. Totalt ska ett tiotal träd tas ner.

– De är antingen sjuka, främst av askskottsjukan, eller döda, berättar Karl Andersson. När vi är klara med rensningen under våren ska en del återplantering ske av ädellövträd. Vi tar troligen inte ner alla döda träd utan främst de som står nära gångvägarna. Det är inte så att det är farligt att gå i parken, men vid stormar har en del träd fallit och den risken minimerar vi nu.

– Vi kommer att lämna enstaka högstubbar och stockar liggande, inte för att vi städar dåligt utan för att gynna den biologiska mångfalden.

Unik flora och fauna

Sockerbruksparken är ett helt unikt och delvis fritt växande natur- och skogsområde nära centrala Staffanstorp.

– Detta är en av få miljöer nära centrum där vi har fullt uppvuxna träd av olika arter i riktiga praktexemplar. Därmed är parken intressant i sig, säger Karl Andersson (bilden ovan).

– Parken är en relativt rofylld hörna av Staffanstorp. När det nya området Sockerstan så småningom börjar ta form på allvar blir det en ännu mer tillgänglig och central park.

Det var 1885 som produktionen drogs igång på dåvarande råsockerfabriken i Staffanstorp. Sockerbruksparken anlades strax efter fabrikens tillkomst och har en mycket rik fauna och flora.

Här finns hassel, lönn, bok, ek, björk, lind, hästkastanj och även gran. Här växer skuggnäva, nejlikrot och getrams. På våren blommar vintergäck, snödroppar och svalört. Just nu brer ramslöken ut sig över stora områden.

En hel del djurarter och fåglar håller till i parken, till exempel fälthare, vildkanin, igelkottar och flera fladdermusarter. Här finns även snok och skogsödla och ur fågelriket iakttas regelbundet både tornfalk, kattuggla, större hackspett och nötväcka.

Text: Ivar Sjögren för StaffanstorpsAktuellt