Därför fick BUN ett oväntat underskott 2015

Barn- och utbildningsnämnden (BUN) i Staffanstorp redovisade nyligen ett oväntat underskott på 22,8 miljoner kronor för 2015. Nu är en utredning klar, orsakerna är klarlagda och en rad åtgärder har beslutats för att förhindra en upprepning.

I korta drag har skolorna fått mer pengar än budgeterat 2015. Även satsningen på nya skolor och förskolor har tydligt påverkat kostnaderna.

– Förlusten påverkar inte utbildningskvaliteten långsiktigt. Nämnden behöver inte spara för att täcka förlusten. Däremot kvarstår en del kostnadseffekter att hantera 2016, säger BUN:s ordförande Nino Vidovic (M).

Det var i januari i år som det stod klart att barn- och utbildningsnämnden fått bristande ekonomiska underlag under året, vilket lett till felaktiga ekonomiska kalkyler och en oväntad förlust.

– Eftersom nämnden inte fått vetskap om ökande kostnader har man inte haft anledning att varken överväga direkta åtgärder eller be kommunstyrelsen om mera medel. Nämndens löpande prognoser har visat att ekonomin varit under god kontroll, säger Nino Vidovic.

Utredning

En omfattande utredning tillsattes omgående för att ta reda på vad som hänt. Utredningen har utgått från tre frågeställningar.

– Det har varit viktigt för nämnden att ta reda på orsaken till de felaktiga ekonomiska prognoserna som nämnden erhållit, för att förhindra att det upprepas.

– Det har även varit viktigt att ta reda på vilka olika kostnader inom verksamheterna som dessa pengar gått till.

– Vi behövde också veta vilka av dessa kostnader som påverkar kostnadsbilden även för budgetåret 2016, säger Nino Vidovic.

Orsakerna

Utredningen är nu klar och redovisad för nämnden. I rapporten framgår vad som orsakat överskridandet:

 • Ytterligare paviljonger till Stanstorpsskolan för att kunna genomföra en ändring av indelningen från F-5 till F-6-skola.
 • Ett ökat behov av paviljonger på Hjärups skola och Hjärups-lundsskolan då volymerna av barn i Hjärup snabbt blivit större än lokalkapaciteten och nya Uppåkraskolan inte är färdig förrän i höst.
 • Hyresnivån för nya Mellanvångsskolan var inte klar när budgeten sattes och blev två miljoner högre än beräknat.
 • Särskilda elevinsatser under året blev dyrare än beräknat.
 • Skolpengen (den uträknade summa per elev som betalas ut av kommunen till både kommunala och privata skolor) har varit för högt
  beräknad, verksamheterna har alltså erhållit mer pengar än budgeterat.
 • Övergången från leasing till köp av datorer för att lång siktigt sänka kostnaderna och öka flexibiliteten för skolorna.

– Beslutet om datorinköpet hade möjligen hanterats annorlunda om nämnden haft korrekt ekonomisk status vid beslutstillfället, säger Nino Vidovic.

Åtgärderna

En korrigering av de ökade lokalkostnaderna har nu skett från kommunstyrelsens sida i årets budget. Samtidigt har BUN vidtagit en rad åtgärder för att förhindra en upprepning, bland annat följande:

 • Tätare ekonomisk uppföljning med ekonomisk avstämning vid varje nämndsammanträde och arbetsutskott, samt att redovisning ska ske av representant från ekonomikontoret.
 • Tätare prognoser för förändringar i lokalkostnader och elevunderlag.
 • Kommundirektören ska gå igenom BUN:s ekonomi och lämna en granskningsrapport av det ekonomiska läget inom nämnden två gånger per år.
 • Inför 2017 ska nämnden även ha en särskild utbildningsdag för att noggrant gå igenom alla ekonomiska förutsättningar inför budget- året.

Anpassning

Eftersom Staffanstorps kommun totalt sett visar ett plus för år 2015, trots underskottet inom BUN, kräver kommunallagen inga retroaktiva åtgärder för att täcka förra årets underskott. BUN är den största nämnden inom Staffanstorps kommun med en total budget på 626 miljoner kronor för år 2016. Rättställning av skolpengen innebär dock att skolorna under 2016 får en aning mindre medel att röra sig med från halvårsskiftet.

– Nämnden får drygt 39 mnkr mer än 2015, men en viss anpassning måste ändå ske för att nå en budget i balans 2016. Det kan exempelvis handla om vissa personalförändringar, främst genom naturliga avgångar, men det är mycket upp till varje enhet att besluta om.

– Vi ligger även fortsättningsvis bra till både vad gäller genomsnittliga lärarlöner, barngruppstorlekar, lärartäthet och lärarbehörighet. Staffanstorp kommer även i fortsättningen att ligga på en god nivå jämfört med andra kommuner, lovar Nino Vidovic.

Text: Ivar Sjögren för StaffanstorpsAktuellt